“Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Hebreeën 11:17-19.

Waarom werd aan Abraham bevolen om Isaak te offeren? In heel de menselijke geschiedenis is nauwelijks een ‘meer hartverscheurend’ moment te vinden dan op de berg Moria, ongeveer 4000 jaar geleden, toen de getrouwe Abraham op bevel van God zijn mes ophief om Isaak, zijn “enige zoon” (zie Genesis 22:1-19) te doden. Kan men zich een zwaardere beproeving van het geloof voorstellen dan het uit de hemel afkomstige bevel de erfgenaam der belofte te offeren, de erfgenaam die God vervolgens uit de doden moest opwekken, om zijn belofte aangaande Isaak in vervulling te doen gaan? (Genesis 21:12.) Is het verwonderlijk dat de nakomelingen van Abraham met ontzag en eerbied terugzagen op deze gebeurtenis, waarin een sterfelijk mens op de proef werd gesteld op een manier die het vermogen van een sterveling om te gehoorzamen bijna te boven ging?

Waarom bedacht de Godheid een dergelijke proef? De proef was zeer zeker bedoeld als zegen voor Abraham en werd hem ongetwijfeld opgelegd voor zijn eigen bestwil. Er kan geen twijfel over bestaan dat naargelang de proef zwaarder is, de beloning des te groter zal zijn, wanneer men de proef doorstaat. Abraham legde het dierbaarste dat hij bezat op het altaar, waarmee hij bewees dat hij die verhoging waardig was die hij nu ontvangen heeft. (LV 132:29.) En onmiddellijk na zijn onderwerping aan de goddelijke wil, ontving hij een hemelse openbaring van de heerlijkheid en eer die hem en zijn nakomelingen te wachten stonden. (Genesis 22:15-18; McConkie, DNTC, deel 3, blz. 206-207.)

Naast een manier om het geloof van Abraham op de proef te stellen, was dit gebod een afspiegeling van het komende zoenoffer van Christus. Het offer van Abraham was een gelijkenis van God en Zijn Eniggeboren Zoon. (Jakob 4:5.)

Broeder Melvin J. Ballard heeft ons het volgende over Abraham en Isaak verteld: “Ze beklommen de berg, verzamelden de stenen en legden er de takkenbossen op. Toen werd Isaak aan handen en voeten gebonden. Ik veronderstel dat Abraham als een goed vader zijn zoon een afscheidskus, zijn zegen gegeven en zijn liefde getoond heeft en zijn ziel moet in dat uur van zielsangst naar zijn zoon zijn uitgegaan – die door de hand van zijn eigen vader zou moeten sterven. Alles ging stap voor stap verder, totdat dat koude staal getrokken werd en die hand werd opgeheven om die steek toe te brengen, die het bloed des levens zou hebben doen vloeien – totdat de Engel des Heren … zeide: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niet!…

     Onze Vader in de hemel maakte dat alles en nog veel meer door, want in Zijn geval werd de hand niet tegengehouden”. (De Ster van november 1974, blz. 452.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.