Joseph Smith leefde totdat hij elke sleutel, verordening en wet had ontvangen die ooit gegeven waren aan de mensen op aarde, vanaf vader Adam tot aan onze huidige bedeling. Hij ontving macht en sleutelen, onder de handen van Mozes, voor de vergadering van het huis Israël in het laatste der dagen. Mozes, Elia en Elias gaven de sleutels van het priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. (LV 110:11-16.)
Hij ontving onder de handen van Elia de sleutelen om de harten der vaderen aan de kinderen te verzegelen en de harten der kinderen aan de vaderen opdat de gehele aarde niet met een banvloek zou worden getroffen.
Hij ontving onder de handen van Petrus, Jakobus en Johannes het Melchizedekspriesterschap en alles wat daartoe behoort. Het Melchizedekspriesterschap omvat de volgende ambten: ouderling, hogepriester, patriarch, zeventiger en apostel (LV 107.) Dit priesterschap maakte in het verleden en zal in het vervolg altijd deel uitmaken van het koninkrijk van God op aarde.
Hij ontving onder de handen van Moronie alle sleutelen en machten die vereist zijn om; het stuk hout (kroniek) voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen en het stuk hout (kroniek) van Efraïm en het gehele huis Israëls wat daarbij hoort, tot een stuk hout (een kroniek) bij elkaar te voegen. (Ezechiël 37:15-17.)
Hij ontving onder de handen van Johannes de Doper het Aäronische priesterschap, wat ook wel de wet van Mozes wordt genoemd, met alle sleutelen en machten die daarbij horen. Ja hij was waarlijk een profeet van God die het fundament legde van het grootste werk en de grootste bedeling die ooit op aarde zijn gevestigd.
‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ ontleent haar macht aan deze priesterschappen wat vereist was om deze kerk te kunnen stichten en organiseren. Het grootste doel van het priesterschap is; al de kinderen van de Vader te zegenen met de zegeningen van het herstelde evangelie en de gevolmachtigde kerk is het werktuig dat dit mogelijk maakt. Deze kerk bezit dus wáár gezag welke afstamt van God en zij vertegenwoordigd God in al haar werken. Alleen zo’n kerk kan een beroep doen op het gezond, menselijk verstand want een kerk zonder gezag is mank en hulpeloos. Gezag is de beslissende proef die een kerk moet kunnen doorstaan. Vanaf het begin is aan de kerk van Jezus Christus, zoals Jezus die zelf heeft opgericht toen Hij op aarde was, goddelijk gezag verleend zodat haar werk niet betwist kon worden. De engel wandelde met Adam, de Heer sprak tot Abraham, Jezus kwam in eigen persoon op de aarde, de Vader en de Zoon kwamen beiden tot Joseph Smith. In alle eeuwen, wanneer de kerk van Jezus Christus in zijn volheid gevestigd was, is door gezaghebbende wezens het priesterschap verleend. Het gezag van deze kerk is wáár en echt en bezit macht en aan haar macht zal zij herkend worden.
De huidige president van deze kerk, Tomas S. Monson, is de presiderende hoge priester over de gehele priesterschap en hij wordt bijgestaan door andere algemene autoriteiten. Het is zijn plicht om die ganse kerk te presideren en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.