Stoffelijke zegeningen zijn een onderdeel van het evangelie indien zij worden verkregen op de juiste manier en voor het juiste doel. Dat doet mij denken aan een ervaring van president Hugh B. Brown. Als een jong soldaat in de Eerste Wereldoorlog bracht hij eens een bezoek aan een bejaarde vriend die in het ziekenhuis lag. Deze tachtigjarige was meerdere malen miljonair en lag op sterven. Noch de vrouw waarvan hij gescheiden was, noch wie dan ook van zijn vijf kinderen gaven genoeg om hem, om hem in het ziekenhuis te komen opzoeken. Terwijl president Brown nadacht over de dingen die zijn vriend “was kwijtgeraakt die niet voor geld te koop waren en van zijn tragische omstandigheden en de diepte van zijn ellende opmerkte,” vroeg hij zijn vriend wat hij zou veranderen in zijn leven als hij het nog eens over mocht doen.

De oude heer, die een paar dagen later overleed, zei: “Wanneer ik terugdenk aan mijn leven, dan is het belangrijkste en waardevolste bezit dat ik had kunnen hebben, maar dat ik in het proces van het vergaren van mijn miljoenen verloor, het eenvoudige geloof dat mijn moeder had in God en in de onsterfelijkheid van de ziel. Je vroeg mij wat het waardevolste in het leven is. Nou, ik ben een vreemdeling voor het geloof dat mijn moeder mij leerde. Ik ben een vreemdeling voor de God die het geschrei van mijn moeder hoorde. Ik ben een vreemdeling voor de troost die het avondgebed mij bracht. Voor de eeuwige armen die mijn vader omvatten toen hij stierf. Toen de stem van de grote wereld mij kwam roepen, verliet ik alles en volgde haar. In mijn blindheid merkte ik niet dat ik mijn hand uit de Zijne had laten glippen. In mijn verdwazing had ik er geen idee van dat roem, net als een zeepbel, hol is. Dat de rijkdom van goud slechts schijn is, zoals ik sindsdien heb geleerd. Ik heb een leven besteed aan het zoeken naar dingen die ik versmaadde zodra ik ze gevonden had. Ik heb gevochten voor vele winnende zaken en mijn beloning ervoor ontvangen, maar ik zou het allemaal geven, roem en rijkdom en de genoegens die ermee gepaard gaan, als ik maar het geloof bezat dat mijn moeder maakte tot hetgeen zij was.

Dat was op zijn sterfbed het getuigenis van een man die in de kerk was geboren maar die ervan vervreemd was geraakt. Dat was de smartelijke kreet van een eenzaam man die zich alles kon permitteren wat voor geld te koop was, maar die de belangrijkste dingen van het leven had verspeeld om de goederen van deze wereld te vergaren.” {Continuing the Quest, Salt Lake City: Deseret Book Co.,1961, blz. 32-35.)

Ik getuig dat niemand een vreemdeling is in de ogen van onze hemelse Vader. Er is geen enkele ziel die Hem niet dierbaar is. Ik voeg mijn getuigenis toe aan dat van Petrus: “Bij God is geen aanneming des persoons, maar onder elk volk is, wie Hem vereert en in gerechtigheid werkt, Hem welgevallig.” (Zie Handelingen 10:34–35.) Ik bid dat wanneer de Heer zijn schapen op de laatste dag vergadert, Hij tot elk van ons kan zeggen: “Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest.” Dan zullen wij Hem zeggen: “Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest?” En dan zal Hij ons antwoorden: “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Matteüs 25:35, 38, 40. In de naam van Jezus Christus. Amen.