Er waren vier jaar nodig om de legers te verzamelen voor de laatste strijd van de Jaredieten. Na zes dagen aanhoudende strijd waren er nog slecht negenenvijftig mensen over. (Zie Ether 10:25.) Hoeveel mensen er omkwamen is niet te achterhalen. Wij weten dat een hele beschaving binnen een week vernietigd werd. Het afslachten van miljoenen mannen en waarschijnlijk nog meer vrouwen en kinderen had Coriantumr jaren terug al tot bezinning gebracht. Hij had Shiz toen aangeboden vrede te sluiten, maar Shiz geweigerde. Waarom wilde hij niet toegeven? Waarom was hij zo verhard dat zelfs het afslachten van miljoenen in deze laatste strijd hem niet kon verzachten? Dit is des te meer verbijsterend want op de tweede dag van de strijd bood Coriantumr opnieuw aan om het koninkrijk aan Shiz over te geven als hij zijn leven en dat van zijn volk zou sparen.

De reden dat Shiz niet wilde toegeven was dat hij zocht naar méér dan de totale nederlaag van Coriantumr en zijn volk. Hij vocht om de profetie die door Ether was uitgesproken teniet te doen, om te bewijzen dat God ongelijk had vocht hij tegen God. Het verslag van Moroni vermeldt: “Niettemin hield Shiz niet op Coriantumr te achtervolgen; want hij had gezworen wraak te nemen op Coriantumr voor het bloed van zijn broeder die was gedood, en op het woord des Heren dat tot Ether was gekomen dat Coriantumr niet zou vallen door het zwaard. (Ether 14:24.) Dit is blijkbaar de reden van zijn woede en wat zijn verlangen om Coriantumr te doden aanwakkerde wat het ook zou kosten.

Het was ook deze opstandigheid tegen God die de ogen verblindde, het verstand verdoofde en het hart van de mensen verhardde zodat zij “dronken van toorn waren, evenals een man die dronken is van wijn.” (Zie Ether 15:22.) Het dreef ze aan om door te vechten met krankzinnige koppigheid totdat er na zes dagen nog maar zevenentwintig mannen aan de zijde van Coriantumr en tweeëndertig aan de zijde van Shiz over waren. Nog twee dagen lang vochten deze mannen en in zijn toorn zwoer hij dat zijn zwaard zijn vijand nog zou neervellen. Tenslotte sneuvelde Shiz en het woord van de Heer werd door Coriantumr vervuld.

Beschavingen verrijzen naarmate het volk zich houdt aan de wetten, waar welvaart, succes en geluk van afhangen. Deze wetten heeft God in den beginne geopenbaard en door middel van zijn profeten heeft Hij ze sinds die tijd in iedere bedeling herhaald. De beschavingen maakte een bloeitijd door zo lang deze wetten werden gehoorzaamd. Zij nemen af naarmate zulke wetten minder gehoorzaamd worden. Beschavingen verdwijnen wanneer deze wetten volledig genegeerd worden.

Beginnend in de dagen van Adam en in iedere bedeling van het evangelie, heeft de Heer de bewoners van de aarde gewaarschuwd dat hun voortdurende overtreding van de wetten der gerechtigheid, die Hij geopenbaard heeft, hun vernietiging tot gevolg hebben. Jeruzalem werd verwoest en haar inwoners werden over de aardbodem verspreid, omdat ze de wetten van God voor een rechtvaardig leven verwierpen. Op het vasteland dat later Amerika zou heten is met twee grote beschavingen, de Nephieten en de Jaredieten hetzelfde gebeurd.

Wij, in onze huidige tijd naderen de sluiting van een soortgelijke kringloop. We zij vandaag gewaarschuwd, dat we rijp worden in onze zonden en dat we, indien wij ons niet bekeren, verdelgd zullen worden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.