Veel mensen voelen zich schuldig en lijden daaronder. Er is een filosoof die denkt een geruststellende boodschap voor hen te hebben want hij roept: “Schuld bestaat niet!”

In zijn opinie hoeft niemand zich schuldig te voelen, want we zeggen ook niet dat een glas water, een dier of een baby schuldig is. Die bewuste filosoof filosofeert: dat ze niet verantwoordelijk kunnen zijn; hoogstens zijn ze de oorzaak van iets. Ze kunnen iets erg vervelends hebben veroorzaakt, maar niemand zal echt boos op ze worden.

Nou, oké. Tot zover kan ik hem nog enigszins volgen want we hebben het hier nog steeds over een glas water, een dier of een baby. Maar hij maakt het bonter door te zeggen dat wanneer volwassenen de oorzaak zijn van iets, we er opeens nog wat aan toevoegen, namelijk verantwoordelijkheid en daarmee ook schuld. Dat vindt hij bizar. Hij vindt het kennelijk onbegrijpelijk dat wanneer je volwassen bent, niet alleen de oorzaak, maar ook verantwoordelijk en verwijtbaar bent voor je eigen daden. Hij zegt verder dat binnen religies daar overgangsrituelen voor bestaan en dat mensen constructies hebben bedacht die de plotselinge verantwoordelijkheid ongeloofwaardig moeten maken. Je zou in zijn opinie bijvoorbeeld op een bepaalde leeftijd een ziel krijgen en vanaf dat moment kan die ziel schuldig worden bevonden.

Toen Jezus aan het kruis werd gespijkerd, zei Hij tegen Zijn hemelse Vader: “Vader vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen.” (Zie Lucas 23:34.) Ik treed in de voetsporen van Jezus en ik vergeef de filosoof want hij weet echt niet wat hij zegt, Ik reken hem het niet aan.

Voordat we als mensen naar deze aarde kwamen, heeft de Vader van onze geest ons zijn heilsplan voorgelegd – een plan om op aarde een lichaam te ontvangen, te kiezen tussen goed en kwaad, en vooruitgang te maken zodat we meer op Hem gaan lijken en eeuwig bij Hem kunnen wonen.

Onze keuzevrijheid – ons vermogen om zelfstandig te kiezen en te handelen – was een essentieel onderdeel van dit plan. Zonder onze keuzevrijheid waren we niet in staat om goede keuzes en vooruitgang te maken. Met onze keuzevrijheid zouden we echter ook verkeerde keuzes maken, zonden begaan en niet meer bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Om die reden zou een Heiland voor onze zonden lijden en ons verlossen, op voorwaarde van onze bekering, ik herhaal: “Op voorwaarde van onze bekering!”

Nadat onze hemelse Vader zijn plan had voorgelegd, trad Lucifer naar voren, en zei: “Zend mij, en ik zal het gehele mensdom verlossen, zodat zelfs niet één ziel verloren zal gaan; daarom, geef mij uw eer.” (Zie Mozes 4:1.) De Vader van onze geest verwierp dit voorstel omdat het onze keuzevrijheid zou wegnemen.

Daarna gebruikte Jezus Christus zijn keuzevrijheid en zei: “Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig!” (Zie Mozes 4:2.) En God zei: “Welnu, omdat Satan tegen Mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen, die Ik, de Here God, hen had gegeven, liet Ik Lucifer door Jezus neerwerpen.” (Zie Mozes 4:3.)

Jezus heeft gezegd: “Wie in Mij gelooft en zich laat dopen, die zal het koninkrijk Gods beërven. En wie niet in Mij gelooft en zich niet laat dopen, zal uit mijn tegenwoordigheid worden gezet.” (Zie 3 Nephi 11:33-34.) Een betere uitleg kan ik niet vinden dat volwassen mensen niet hetzelfde beoordeeld worden dan een glas water, een dier of een baby. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.