Er bestaat slechts één vuurproef waaruit iemands bekering blijkt en dat is, op grond van de juiste beweegredenen, het verzaken van zonde en dat hij zich in toenemende mate bewust wordt van de ernst van de zonde en gewillig is zich te voegen naar de wetten van onze hemelse Vader. De Heer heeft dan ook deze maatstaf ingesteld: ´Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonden bekeert — zie, hij zal ze belijden  en ze verzaken. (LV 58:43.) Met andere woorden: Er is geen sprake van oprechte bekering alvorens men de dwaling van zijn wegen heeft laten varen en een nieuwe weg is ingeslagen. Er is slechts een manier om met een slechte gewoonte te breken, namelijk door ermee op te houden. De kracht der verlossing valt niet te beurt aan hem die alleen maar het verlangen heeft om zijn leven te verbeteren want ware bekering zet iemand tot daden aan.

In verband met bekering wordt in de Schriften de zinsnede ´met geheel zijn hart´ gebruikt. (Zie LV 42:25.) Hierdoor wordt alle voorbehoud kennelijk uitgeschakeld. Onder bekering  moet men verstaan dat iemand met hart en ziel zich algeheel aan het voorschrift van de Vader overgeeft. Een berouwvol echtbreker die zijn leven wil beteren en toch nog steeds alcohol blijft nuttigen of blijft vloeken is niet bekeerd. Een bekeerling die zijn tiendenbetaling veronachtzaamt of op zondag niet naar de kerk komt of de sabbat ontheiligt of zijn gezinsgebeden niet houd of de autoriteiten van de kerk niet steunt of het woord van wijsheid overtreed is niet volledig bekeerd. Een berouwvol inbreker die de wet van kuisheid niet nakomt en seks buiten het huwelijk niet kan laten is niet volledig bekeerd. Een bekeerling die zijn homofiele gedragingen niet kan laten is niet bekeerd.

Om profijt te hebben van de leer der bekering is het geloven in vergeving essentieel en om vergeving te verkrijgen is het geloof in de doop, in de naam van de Heer Jezus Christus, essentieel. Indien men geloofd in de doop voor vergeving van zonden, kan men vervulling verwachten van de belofte van de gave van de heilige Geest.

Christus nodigt alle mensen overal op deze wereld uit om zondige gedachten en daden te veranderen in een heilig en rechtvaardig leven en wij noemen deze verandering ´bekering´. Deze echte bekering brengt een machtige verandering in ons hart teweeg dat wij geen neigingen meer hebben om onheilig en kwaad te doen. Zo´n bekering en geloof leidt ons naar het sluiten van een bindende overeenkomst met God om Jezus Christus als de Heiland en de Verlosser te aanvaarden.

Het is moeilijk in te denken hoe een mens zich voor eens en altijd zou kunnen bekeren van een leven wat haaks staat op de verordeningen en verbonden van ´De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen´ want als wij kijken naar de wereld en de ongewone dingen die kennelijk normaal zijn geworden dan kan bekering alleen maar zichtbaar worden bij hen die ´edele denkbeelden van een volmaakt leven´ in hun hart hebben ontvangen en die dat ideaal van volmaking nog niet hebben bereikt. Zij zijn het die met het gevoel rondlopen altijd in gebreken te zijn en dit erkennen van zwakheden en fouten zal hen ernaar streven om een beter en hoger levenspijl te zoeken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.