Geld kan dan wel de bolster van vele dingen zijn, maar niet de kern. Het brengt je eten, maar geen eetlust; genees-middelen, maar geen gezondheid; kennissen, maar geen vrienden; bedienden, maar geen trouw; vreugdevolle dagen, maar geen vrede of geluk. In het Boek van Mormon geeft de profeet Jakob ons een belangrijke raad over dit onderwerp: “Zoekt echter het koninkrijk Gods voordat gij naar rijkdom streeft. En nadat gij hoop in Christus hebt verkregen, zult gij rijkdom verkrijgen, indien gij ernaar streeft; en gij zult ernaar streven met de bedoeling goed te doen: de naakten te kleden en de hongerigen te voeden en de gevangenen te bevrijden en in de behoeften van de zieken en noodlijdenden te voorzien.” (Jakob 2:18-19.)

Wij moeten dus eerst het koninkrijk zoeken, werken en plannen maken voor de toekomst en met wijsheid besteden, en de rijkdom waarmee wij gezegend zijn aanwenden om dat koninkrijk te helpen opbouwen. Wanneer wij worden geleid door dit eeuwig perspectief en door het bouwen op deze vaste fundering, dan kunnen we onze dagelijkse taken en ons levenswerk, die zorgvuldig moeten worden gepland en ijverig nagestreefd, vol vertrouwen voortzetten.

Het Koninkrijk van God op aarde is ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. (LV 65.) Het doel van de kerk is haar leden erop voor te bereiden om voor eeuwig te leven in het celestiale koninkrijk of het Koninkrijk van de hemel. In de Schriften wordt de kerk weleens het Koninkrijk van de hemel genoemd, hetgeen betekent dat de kerk het Koninkrijk van de hemel op aarde is. ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is weliswaar het Koninkrijk van God op aarde, maar dat is op dit moment beperkt tot een kerkelijk koninkrijk. Tijdens het millennium zal het Koninkrijk van God zowel een politiek als een kerkelijk koninkrijk zijn. (Gids bij de Schriften.)

Betaal een eerlijke tiende. Ik vraag me dikwijls af of wij beseffen dat onze tiende betalen niet het overhandigen van geschenken aan de Heer en aan zijn kerk, ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, voorstelt. Tiende betalen is het kwijten van een schuld aan de Heer. De Heer is de bron van al onze zegeningen, waaronder het leven zelf.

Het betalen van tienden is een gebod, en wel een met een belofte. Wanneer wij dit gebod onderhouden wordt ons beloofd dat wij ‘voorspoedig zullen zijn in het land’. Deze voorspoed bestaat uit meer dan aardse goederen – het kan ook het genieten van een goede gezondheid en een onvermoeibaar verstand betekenen. Het omvat gezinssolidariteit en geestelijke toename. Ik hoop dat zij die op het ogenblik geen volledige tiende betalen, zullen streven naar het geloof en de kracht om dit te gaan doen. Wanneer u deze plicht jegens uw Schepper nakomt zult u een grote, vreugde ondervinden, die slechts door hen die getrouw zijn aan dit gebod wordt ervaren.

Als u simpelweg rijk wilt zijn, zult u tekortkomen. U zult nooit tevreden zijn. U zult zich leeg voelen en nooit echt, blijvend geluk vinden. Uw beproeving zal in de komende jaren waarschijnlijk niet bestaan uit een gebrek aan materiële zaken. Het zal eerder bestaan uit het kiezen van wat u ermee wilt doen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.