De mensen moeten opmerkzaam zijn want de Heer heeft de mensen erop gewezen — eerst de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en daarna de volkeren der aarde in het algemeen — dat Hij weer van de Hemel gesproken heeft en boodschappers over de wereld uitgezonden heeft terwijl hun loop door niemand kan worden tegengehouden. Ze zullen overal Zijn voornemens volbrengen en dit eeuwige herstelde evangelie verkondigen, tot het alle delen van de aarde bereikt heeft.

Iedere menselijke ziel zal de gelegenheid hebben het te horen, ieder hart zal gegrepen worden en ieder oog kunnen zien, maar de weerspannige en verstokte, diegene die weigeren aan de woorden des Heren gehoor te geven, zullen met kommer, kwel en wanhoop worden vervuld.

Bijna 200 jaar lang is het herstelde evangelie geleerd, gepredikt en in woord en schrift verspreid. Ik weet niet, hoe lang de Heer dit nog zal vragen van Zijn ouderlingen, maar ik weet, dat de tijd spoedig zal komen, dat zich de Hemel zal openen en de Heer uit Zijn verborgenheid te voorschijn zal komen, om wraak te nemen op de goddelozen en dat Zijn heerschappij van gerechtigheid een aanvang zal nemen.

De boodschap zal uitgaan totdat op het laatst, iedere ziel op aarde de gelegenheid zal hebben gehad om het te horen, zodat diegenen die deze boodschap verwerpen geen verontschuldiging zullen hebben. In het boek de Leer en Verbonden zegt Hij:

     “En voorwaar, Ik zeg u dat zij die uitgaan en deze tijdingen aan de bewoners der aarde brengen, dat aan hen macht wordt gegeven om de ongelovigen en de weerspannigen te verzegelen, zowel op aarde als in de hemel; ja, voorwaar, om hen te verzegelen voor de dag dat de verbolgenheid Gods mateloos op de goddelozen zal worden uitgestort — voor de dag dat de Heer zal komen om ieder mens te vergelden naar zijn werken, en ieder mens toe te meten volgens de maat waarmede hij zijn medemens heeft toegemeten. Welnu, de stem des Heren is gericht tot de einden der aarde, opdat allen die willen horen, mogen horen: Bereidt u voor, bereidt u voor op hetgeen zal komen, want de Heer is nabij; en de toorn des Heren is ontbrand, en zijn zwaard is in de hemel ontbloot en het zal op de bewoners der aarde vallen. (LV 1:8-13.)

Dit zijn de beloften van de Heer. Het is de plicht van de kerk, deze boodschap te verkondigen aan hun leden en aan de mensen in het algemeen, opdat ze zich kunnen voorbe-reiden om aan de rampen en strafgerechten te ontkomen.

De wederkomst zal een angstige, trieste tijd zijn voor de goddelozen, maar het zal een dag van vrede en triomf voor de rechtvaardigen zijn. De Heer heeft verklaard: “Want zij die wijs zijn en de waarheid hebben ontvangen en de Heilige Geest tot hun gids hebben genomen en niet zijn misleid — voorwaar, Ik zeg u: Zij zullen niet worden omgehakt en in het vuur geworpen, maar zullen de dag verdragen. En de aarde zal hun tot erfdeel gegeven worden; en zij zullen talrijk en sterk worden, en hun kinderen zullen zonder zonde opgroeien tot behoudenis. Want de Heer zal in hun midden zijn en zijn heerlijkheid zal op hen zijn en Hij zal hun koning zijn en hun wetgever.” (LV 45:57–59.)

Wanneer wij van de tijd spreken, waarop de aarde van zonde gereinigd zal zijn, dan spreken wij van het duizend-jarig rijk. Dit Rijk gaan wij tegemoet, hiervan hebben de profeten uit oude tijden geprofeteerd. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.