De mormoonse geleerde Hugh Nibley is misschien wel het meest bekend geworden voor zijn baanbrekend onderzoek naar het oude Nabije Oosten en de achtergronden van Lehi en de Jaredieten in het Boek van Mormon. In zijn verhandeling uit 1952, ‘Lehi in the Desert’ combineert hij in deze bundel drie van zijn klassieke studies. Met de studie van Dr. Nibley in de geschiedenis, cultuur, archeologie, talen en literatuur kon hij bewijzen dat de culturele wereld van het oude Nabije Oosten ook met die van het Boek van Mormon geïdentificeerd kan worden en hij geeft ook, op een boeiende manier hier achtergrond informatie over. Naast een groot deel van dat directe en sterke bewijs, geeft hij ook een constante stroom van zeldzame inzichten in het leven van Lehi en in dat van de Jaredieten, waarmee hij perspectieven uit het Boek van Mormon belicht als zijnde een authentieke oude tekst.

Zijn boek belicht de reis van Lehi vanuit Jeruzalem, door die langs de kust van het Arabisch schiereiland te plaatsen. Sindsdien hebben andere wetenschappers en onderzoekers ons meer inzicht gegeven in die route, door dat gebied te bezoeken en systematisch te inspecteren, waardoor we met grote waarschijnlijkheid kunnen vaststellen dat bepaalde plaatsen in Arabië in het Boek van Mormon gesitueerd kunnen worden. Het verslag van Lehi’s reis in het Boek van Mormon, bevat een nauwkeurige beschrijving van talrijke Arabische geografische omstandigheden, waar geen enkele wetenschapper in de negentiende eeuw, laat staan Joseph Smith, iets van geweten kon hebben.

Het verhaal van Lehi’s reis van het land Jeruzalem naar de Nieuwe Wereld werd door zijn nakomelingen telkens overgeleverd aan nieuw geboren kinderen want zij zagen die reis als een bewijs van Gods wonderbaarlijke macht. In feite blijkt uit zorgvuldige, hedendaagse lezingen dat de termen waarmee Lehi’s reis beschreven en herdacht werd, stammen uit het Bijbelse verslag van de Exodus. De literaire opzet van het verhaal is verfijnd en vindt zijn oorsprong in het Nabije Oosten.

Tot in de kleinste details blijkt dat het Boek van Mormon daar zijn wortels heeft. Het betalingssysteem dat in Alma 11:3-19 beschreven wordt, doet denken aan de oude, economische wetgeving van Babylonië. En na de executie van Zemnarihah (zie 3 Nephi 4:28) werd de boom waaraan hij was opgehangen ritueel omgehakt, precies zoals de oude Joodse wet voorschreef. De eed van trouw van de Nephitische soldaten in Alma 46:21-22 is gelijkvormig aan de militaire eed onder de oude Israëlitische en Hittitische krijgers. En de vloek die in Alma 30:49 over Korihor wordt uitgesproken waardoor hij niet meer kan spreken, vertoont treffende, oude parallellen.

De toespraak van koning Benjamin in Mosiah 2-5 beslaat ongeveer twaalf bladzijden en dat betekend dat Joseph Smith deze tekst, die met leerstellingen doorspekt is, en ongeveer vijfduizend woorden bevat, in iets meer dan een dag gedicteerd moet hebben. Onderzoek, wat kort geleden heeft plaatsgevonden, laat zien dat de toespraak van Koning Benjamin, nauw verbonden blijkt met het Israëlitische Loofhuttenfeest, de Verzoendag, met oude contract en verbondsformules en in het Nabije Oosten vroegere kroningsfeesten. Zelfs de situatie waarin de toespraak gehouden werd – de koning stond op een toren (zie Mosiah 2:7) – is qua ritueel passend voor die gelegenheid. Duidelijk hiermee is het feit dat de profeet Joseph Smith dat niet in de Bijbel of een ander boek gelezen kon hebben.

Evenmin kon hij geweten hebben dat de term ‘moshia’ duidt op een voorvechter van gerechtigheid, die door God geroepen en aangesteld is om een uitverkoren volk geweldloos van onderdrukking te bevrijden. Deze situatie komt in de King- James vertaling van de Bijbel niet voor, maar die geweldloze bevrijding is wel het hoofdthema van het boek Mosiah. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.