Met de dood van de apostelen kwam de kerk in een staat van afval terecht waardoor de opvolging in het priesterschap werd verbroken en de kerk als aardse organisatie, die onder leiding van God werkte en het gezag bezat om te officiëren in de geestelijke verordeningen, ophield te bestaan. Dit wordt bevestigd door de geschiedenis. Wij bevestigen ook dat dit alles voorzien en voorspeld was door de apostelen toen zij nog in leven waren, ja, en ook door de Meester in zijn tijd. De afval was begonnen in de dagen van de apostelen en er werd geregeld door hen op gewezen.

U kent de woorden van Paulus waarin hij verwijst naar de situatie toen hij voor de laatste keer vergaderde met de ouderlingen van Efeze en zei: ‘Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen’. (Handelingen 20:29.)

Dan zijn brief aan de Tessalonicenzen:  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, (2 Tessalonicenzen 2:3.)

Petrus zei: Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; (Petrus 2:1.)

Paulus zei: Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! (Galaten 1:6-8.)

Openbaring 14:6-7, de tekst die dikwijls wordt aangehaald als er gesproken wordt over de herstelling van het evangelie, zegt duidelijk dat de afval volledig moest zijn, want toen Johannes deze openbaring ontving, die een toestand in de toekomst aangaf, zag hij een engel vliegen in het midden des hemels ‘ …. En hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn …’.

Reeds in het Oude Testament hebben profeten op gelijke wijze geprofeteerd. Jesaja wijst erop dat de aarde ‘ … is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzettingen ontdoken en het eeuwig verbond verbroken.’ (Jesaja 24:5.)

Na die fatale periode waarin keizer Constantijn zichzelf christen noemde horen wij er nog maar zelden over. Hij verbeelde zich de zaak der christenheid te dienen en stapelde voor de christenen en in het bijzonder voor de christelijke geestelijkheid rijkdommen, macht en eer op. Vanaf die tijd hielden de gave van de Geest bijna geheel op en komen er zeer weinig gevallen van dien aard voor. Het was een ongelukkige vergissing te denken dat er geen behoefte meer aan was want er was toentertijd nog geen twintigste gedeelte in naam christen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.