Moroni ontplofte bijna van alle emoties en herinneringen aan tegenslagen die vermeden hadden kunnen worden en alles wat hij had kunnen doen om de oorlog te beëindigen als hij de nodige steun van het thuisfront had gekregen. Hij weet, zoals Helaman vermoedt, dat een hooggeplaatst iemand hen tegenwerkt en voor zijn edele en idealistische aard, is de gedachte dat iemand munt zou slaan uit de ellende van anderen onverdraaglijk en toch had hij zijn hele leven in de hoofdstad dergelijke dingen zien gebeuren.

Het was, om het zacht uit te drukken, niet de meest tactvolle brief maar Moroni ‘s geduld was op. Het blijkt trouwens dat hij gelijk had behalve in één opzicht en dat was belangrijk: hij had de verkeerde man beschuldigd. Afgezien daarvan had hij de situatie goed doorzien – zijn lange ervaring met de bestuurders van het land had hem het nodige geleerd.

Pahorans antwoord aan Moroni is een heel bekend gedeelte van de Schriftuurlijke literatuur. Hij wist dat Moroni onmogelijk de ware situatie aan het thuisfront had kunnen weten. Tenslotte was hij al enige tijd aan het front geweest en daar was geen tijd geweest voor hem om iets te onderzoeken zoals men gewoonlijk gedaan zou hebben. Bovendien wist Pahoran dat Moroni een groot mens was in Christus en dat zijn toorn alleen veroorzaakt was door zijn belangstellig voor de vrijheid. Zoals Moroni zelf schreef aan het einde van zijn brief:

“Zie, ik ben Moroni, uw opperbevelhebber. Ik streef niet naar macht, maar naar het neerhalen ervan. Ik streef niet naar de eer van de wereld, maar naar de eer van mijn God, en naar de vrijheid en het welzijn van mijn land. En aldus besluit ik mijn brief.” (Alma 60:36.)

Moroni ‘s gevoelens waren precies dezelfde als die van Pahoran. Daarom was Moroni ‘s bestraffing, hoewel ongerechtvaardigd, begrijpelijk. Vandaar dat Pahoran, nadat hij aan Moroni de moeilijkheden thuis had uitgelegd, schreef:

“Daarom, mijn geliefde broeder Moroni, laten wij het kwaad weerstaan, en dat kwaad dat wij niet met onze woorden kunnen weerstaan, ja, zoals opstanden en afscheidingen, laten wij dat met ons zwaard weerstaan om onze vrijheid te kunnen behouden en ons te kunnen verheugen in het grote voorrecht van onze kerk en in de zaak van onze Verlosser en onze God.” (Alma 61:14.)

Hier hebben wij twee grote leiders, vaderlandslievend, rechtvaardig en toegewijd aan ware beginselen, die samen hun vaderland dienen. Na ontvangst van Pahorans brief, met het verzoek zich bij hen te voegen om de koning en zijn aanhangers uit Zarahemla te verjagen, nam Moroni een klein deel van zijn leger en kwam de hoofdrechter te hulp. Samen herstelde zij de vrijheid onder hun landgenoten. Deze les in vaderlandsliefde is een van de mooiste in alle Schriften en toont aan wat bereikt kan worden door een verenigd volk dat als doel, de vrijheid en Elohim in naam van Jezus Christus als Goden heeft.

Deze boodschap is heel actueel in deze tijd waarin wij nu leven, waarin vele gevestigde Europese regeringen, die, de door God gegeven vrijheden moeten beschermen, deze trachten te verkwanselen aan de islam religie, die haatdragend is tegen ongelovigen en Joden en een god heeft die geen vrijheden kent en vrouwen achter stelt ten opzichte van de man. In dit kader is zwijgen verraad en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.