Volwassen worden is christelijke eigenschappen ontwikkelen. Als wij eenmaal de nodige veranderingen in ons leven hebben aangebracht, moeten wij aan onze vijf kinderlijke eigenschappen, namelijk, onschuld, nederigheid, eenvoud, geloof en liefde, nog andere toevoegen om volwassenheid in de Heer te bereiken. Ik zou u enkele aspecten van de volwassenheid in overweging willen geven.

  1. Wij behoren wijsheid te verkrijgen, datgene wat Salomo verlangde om rechtvaardig te kunnen oordelen. (Zie 1 Koningen 3:7, 9.) Velen van ons zijn niet wijs, want wij zijn verblind door de materiële wereld om ons heen. Wijsheid ontstaat doordat men de dingen naar hun juiste waarde leert schatten en de juiste prioriteiten kan stellen. Zij is een geestelijke eigenschap, want zij is gebaseerd op onderscheidingsvermogen en een begrijpend hart. Groot is de wijsheid van de profeten, en allen die acht op hen slaan.
  2. Leiderschap, niet alleen leiderschap in de kerk, maar van iedere eerbare soort. Een kind verwacht leiderschap van zijn ouders, zowel in woord als in daad. De Heer, sprekend tot de ouders in Israël bij monde van Mozes zei: “Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.” (Deuteronomium 6:6-7.)

Het is dus belangrijk dat zowel ouders als kinderen regelmatig het woord van God lezen en bestuderen en dat wij deze fundamentele beginselen naleven en voldoen aan de verwachtingen van onze Hemelse Vader.

  1. Verantwoordelijkheid. Een klein kind heeft geen verantwoordelijkheid voordat het acht jaar oud wordt, want dit heeft de Heer bepaald en de meeste landelijke wetten zijn het hiermee eens. Het is echter niet het verantwoordelijk zijn dat volwassenheid met zich meebrengt. Het is het besef dat wij verantwoordelijk zijn, daarnaar handelen en bereid zijn verantwoording af te leggen tegenover degenen die het gezag over ons hebben en uiteindelijk tegenover de Heer zelf.

De tegenstander probeert om ons af te leiden en ons te weerhouden van een rechtvaardige levenswijze. Wij dienen daarom voortdurend sterk te zijn, nooit onze waakzaamheid te verminderen of compromissen te sluiten met de beginselen die ons door de Heer gegeven zijn.

  1. Betrouwbaarheid. Als kinderen lachen wij het ene ogenblik en huilen het andere. Wij veranderen snel van vrienden en wijzigen onze kijk op de wereld al naar gelang de omstandigheden en de omgeving. Naarmate wij meer volwassen worden, worden wij betrouwbaarder en stabieler. De apostel Paulus sprak eens de hoop uit: “Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.” (Efeziërs 4:14.)

Wij behoren te waarschuwen en te onderwijzen, te beschermen en te behoeden, opdat onze kleine kinderen niet weggeleid worden, lichamelijk noch geestelijk. Er zijn zoveel stemmen, zoveel leerstellingen die niet van de Heer zijn. Als wij echter “standvastig in Christus voorwaarts streven en volharden tot het einde toe” (2 Nephi 31:20), dan zullen wij volwassenheid bereiken en betrouwbaar, standvastig en geestelijk volhardend zijn. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.