En wederom waarschuwt de Heer diegenen, die de geïnspireerde woorden van Zijn vertegenwoordigers zullen verwerpen met deze woorden: “En de arm des Heren zal worden geopenbaard; en de dag komt dat zij die de stem des Heren niet willen horen, noch de stem van zijn dienstknechten, noch acht willen slaan op de woorden van de profeten en apostelen, uit het midden des volks afgesneden zullen worden; want zij zijn afgedwaald van mijn verordeningen, en hebben mijn eeuwigdurend verbond verbroken; zij zoeken niet de Heer om zijn gerechtigheid te vestigen, maar ieder mens wandelt op zijn eigen weg, en naar het beeld van zijn eigen god, wiens beeld naar de gelijkenis der wereld is en wiens wezen dat van een afgod is, die oud wordt en in Babylon zal vergaan, ja, het grote Babylon, dat zal vallen.” (LV 1:14-16.)

De enige bescherming die de mens heeft is precies te doen wat de Heer tot het volk zegt: “Welnu, gij, namelijk de kerk, zult acht slaan op al zijn woorden en geboden die hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle heiligheid voor mijn aangezicht; want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof.” (LV 21:4-5.) Met andere woorden: De profeten van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ zullen zodanig acht slaan op de woorden die God tot hen spreekt dat zij deze woorden tot de wereld zullen spreken en dat ieder mens deze woorden moet aanvaarden alsof God deze woorden zelf tot het volk heeft gesproken.

Er zullen dingen zijn die geduld en geloof vergen. De doorsnee mens vindt het helemaal niet prettig wat deze kerkelijke autoriteiten zeggen want het is wellicht in tegenspraak met de meeste gangbare politieke en maatschappelijke inzichten. Het botst met aspecten van het maatschappelijk leven. Maar indien u toch met geloof en geduld naar die profeten luistert, alsof het uit de mond van God zelf komt en hun raad opvolgt dan wordt u het volgende beloofd: “Want door die dingen te doen, zullen de poorten der hel u niet overweldigen; ja, en de Here God zal de machten van duisternis voor u uit verjagen, en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam.”

Dit betekend dus dat ieder mens moet doen wat die profeten zeggen want alleen wie geestelijk is voorbereid zal zonder vrees de dagen die voor ons liggen kunnen doorstaan. De algemene autoriteiten van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ geven veel raad die, hoewel niet direct verbonden met de voorbereiding op rampen, wel direct te maken heeft met de gééstelijke voorbereiding. Voor de rechtvaardige houdt het herstelde evangelie een waarschuwing tegen onheil in, een plan de campagne voor tijden van crisis en een toevlucht tegen iedere ramp.

De Heer heeft ons onder andere gewaarschuwd tegen hongersnoden maar de rechtvaardige die naar de profeten hebben geluisterd zullen een voedselvoorraad hebben van minstens een jaar. En zij die het woord van wijsheid gehoorzamen zijn er verzekerd van dat de engel der verwoesting aan hen voorbij zal gaan. Bedenk wat u doet wanneer u schulden maakt want u geeft aan anderen macht over u vrijheid. Verder verzekerd hij ons ervan dat iedereen die tienden betaald niet zal worden verbrand en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.