Een onpartijdig onderzoek zal duidelijk laten zien, dat Joseph Smith geen bedrog pleegde, toen hij bekend maakte, dat het Boek van Mormon een afschrift is van oude handschriften op metalen platen gegraveerd, die door hem, op aanwijzing van een engel, waren gevonden en later door die engel aan hem zijn overhandigd. Legenden van Amerikaanse Indianen stammen komen overeen met veel mededelingen die in dat boek zijn gedaan. Opgravingen geven bewijzen, dat Amerika voorheen door een beschaafd en ontwikkeld volk bewoond is geweest en er zijn zelfs ruïnes van steden en vestingen gevonden in landstreken die in het Boek van Mormon worden genoemd en deze zijn gevonden nadat het boek in druk verschenen was.

Voor zover men door onderzoekingen bekend kan worden met de geschiedenis van de Roodhuiden, stemt deze geschiedenis overeen met de verhalen die in het Boek van Mormon beschreven staan. Godsdienstige ceremoniën, overleveringen, opgravingen, ja zelfs de taal van de inboorlingen van Amerika verwijzen naar een afstamming van de vroegere bewoners van Israël. Voeg hierbij de duidelijkheid waarmee het evangelie in het Boek van Mormon verklaard wordt, en dat de jeugdige Joseph Smith onmogelijk kennis van al die verschillende dingen gehad kon hebben, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat, om het Boek van Mormon zo te kunnen schrijven, zoals het nu voor handen is, het van een echt oud handschrift is vertaald.

De vroegere bewoners van Amerika waren met de Engelse taal onbekend waardoor het handschrift op de metalenplaten niet in het Engels geschreven had kunnen zijn en omdat Joseph Smith met de taal van de vroegere bewoners van Amerika onbekend was, is het duidelijk, dat hij door een hogere macht met de vertaling is geholpen. Het feit dat hij persoonlijk geen lof of eer aanneemt voor het vinden en vertalen van het Boek, is veelzeggend.

Verder verwijzen wij naar het getuigenis van drie getuigen waarvan in het Boek van Mormon melding is gemaakt: Welnu, ten dage dat het boek wordt overhandigd aan de man over wie ik heb gesproken, zal het boek voor de ogen der wereld worden verborgen, opdat niemands ogen het zullen zien, behalve drie getuigen die het door de macht Gods zullen zien, naast hem aan wie het boek zal worden overhandigd; en zij zullen getuigen van de waarheid van het boek en de dingen daarin. En er is geen ander die het zal bekijken, uitgezonderd enkelen naar de wil van God, om aan de mensenkinderen te getuigen van zijn woord; want de Here God heeft gezegd dat de woorden der getrouwen als het ware uit de doden zouden preken.” (2 Ne. 27:12-13.)

Wij zien dus dat het voorspeld was, dat er drie personen zouden zijn, die de platen zouden zien en daar getuigenis van zouden geven. Maar, zal men zeggen, dit kan wel door Joseph Smith georganiseerd zijn, maar dan kan men daarop de vraag stellen; “Hoe wist Joseph Smith, dat die drie getuigen hun getuigenis tot aan hun dood gestand zouden blijven doen? Is dit niet het grote bewijs dat dit waarachtige getuigen zijn geweest?”. Verder heeft Joseph Smith zijn eigen getuigenis met zijn bloed bezegeld.

Ik kan dus niet anders dan ook mijn getuigenis geven dat het Boek van Mormon de volheid van het evangelie bevat en naast de Bijbel eveneens een testament is aangaande Jezus Christus in Jezus naam. Amen.