De profeet Joseph Smith onderwees dat geloof het eerste grondbeginsel van de geopenbaarde godsdienst is, dat het hét fundament van alle rechtvaardigheid is, dat het een beginsel van macht is. Hij onderwees dat geloof de zekerheid is die mensen hebben van het bestaan van dingen die ze niet gezien hebben, dat het de motiverende oorzaak is van alle daden van intelligente wezens en dat het hét grote grondbeginsel van besturen is dat over alle dingen macht, heerschappij en gezag heeft. (Bruce  R. McConkie in CR van oktober 1953, blz. 124.)

Daar dit zo belangrijk is, moeten onderzoekers ernaar streven geloof te begrijpen. Aan deze opdracht zal niet voldaan kunnen worden zonder dat men zich inspanning getroost en ervaring opdoet. Voor hen die nog niet begonnen zijn te zoeken naar begrip, zal het woord ‘geloof’ gelijkstaan als een soort van overtuiging, maar als de betekenis ervan wordt onderzocht en het geheim zich ontvouwt, dan wordt geloof veel meer. Het is een beginsel van macht. Het is de sleutel om het ware priesterschap te verheerlijken en een krachtig getuigenis te krijgen. Het is onafscheidelijk verbonden met de zending van Christus en is het middel om mensen tot bekering te brengen. Het waarborgt geluk. Het is een gave van God waaruit alles wat goed is voortvloeit.

Onderzoekers naar de ‘heiligen der laatste dagen’ dienen niet alleen doordrongen te zijn van de betekenis en mogelijkheden van geloof, maar moeten ook weten hoe ze het in hun eigen leven kunnen toepassen. Zij moeten leren begrijpen hoe geloof kan worden ‘uitgeoefend’ zodat het in hen kan groeien. Zij moeten leren te begrijpen dat het de ‘heiligen der laatste dagen’, als gevolmachtigde ambassadeurs van de Heiland, werd opgedragen geloof over de gehele wereld te verspreiden. Deze beginselen kunnen natuurlijk in deze column slechts ingeleid worden want zonder ze toe te passen kan het uitdragen ervan geen volledig effect hebben. Juist het opdoen van ervaring is een van de grootste vreugden en voordelen van het verrichten van zendingswerk.

Als heiligen der laatste dagen in abstracte zin over geloof praten, dan is het de macht van God waardoor werelden worden en werden gemaakt, en is het een gave van God voor allen die geloven en de geboden van God onderhouden en gehoorzamen. Anderzijds, geen levend intelligent wezen, of hij nu wel of niet God dient, handelt zonder geloof. Hij kan evengoed proberen te leven zonder adem te halen als te leven zonder het beginsel van geloof. Doch hij moet de waarheid geloven, het afwegen in zijn hart en de waarheid gehoorzamen en tevens in praktijk brengen. Als hij dat doet zal hij de macht van God die geloof wordt genoemd verkrijgen.

Ik hoop dat het nu voor altijd in uw geheugen gegrift zal zijn dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, die in de wereld kwam om zijn leven af te leggen opdat de mens zou leven. Dat is de waarheid en deze is van fundamenteel belang want daarop is het geloof van een heilige der laatste dagen gebouwd en kan niet teniet worden gedaan. Ondanks de leerstellingen van de wereld kunnen zij niet anders dan deze leer vasthouden want deze steekt boven alles uit en is essentieel voor onze zaligheid. De Heer verloste ons met zijn bloed en gaf ons de zaligheid mits wij zijn geboden onderhouden en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.