Daar bekering een eeuwige wet is beperkt het zich niet tot de bekering die aan de doop voorafgaat. In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is haar gebruik en toepassing ruimer. Het is een beginsel van eeuwige vooruitgang. Na geloof bekering en doop, hetgeen grondbeginselen zijn, voert bekering naar wedergeboorte op velerlei gebied. Zonder dat zou de ziel nimmer volmaaktheid bereiken.

     Tijdens mijn doop kreeg ik het gevoel van pure vrede, van ongekende liefde en van licht. Ik voelde in mijn hart dat ik vergiffenis had gekregen voor al mijn zonden en dat ik  inderdaad van zonde was gereinigd. Mijn hart was ontroerd en ik voelde dat ik zelfs het kleinste insect geen letsel zou kunnen aandoen. Ik had het gevoel alsof ik overal, iedereen en alles goed zou willen doen. Ik voelde mij alsof ik een nieuw leven begon en ik weet dat deze gevoelens van God kwamen. Het is tot op de dag van vandaag een levend getuigenis gebleven dat ik de Heer had aangenomen. Ik doe nu vrijwilligerswerk in een verpleeghuis of zorginstelling en als er in mijn huis ergens een insect rondloopt dan zet ik deze zo liefdevol mogelijk buiten in mijn tuin.

     Soms heb ik nog wel eens een slechte dag. Dan heb ik die geest en dat oprechte verlangen niet in mijn hart kunnen bewaren. Dan heb ik helaas in mijn oordeel gefaald of heb ik een vergissing gemaakt of tekort geschoten ten opzichte van de maatstaven van het herstelde evangelie. Ik moet mij dan tot de orde roepen en mijzelf van dat kwaad bekeren en van tijd tot tijd de Heer om vergeving vragen. Dat doe ik om dat verlangen en dat voornemen, dat mijn hart vervulde toen ik werd gedoopt en vergeving van zonden ontving, weer terug te krijgen. Daardoor is nog steeds mijn hart vervult en is nog altijd dat overheersende gevoel en dat verlangen in mij gebleven. Ofschoon ik soms tot toorn wordt geprikkeld en in mijn drift dingen zeg en doe die niet aangenaam zijn in de ogen des Heren komt, zodra ik weer tot bezinning ben gekomen en weer herstel van die terugval in de duisternis, dat gevoel van spijt en berouw en nederigheid en wil ik vergeving vragen voor hetgeen ik mijzelf of misschien anderen heb aangedaan. Ja en dan komt dat grote overweldigende verlangen, dat geboren wordt uit de waarheid en het getuigenis van de heilige Geest in mijn hart terug en krijgt het weer de overhand en herneemt het bezit van mijn ziel en leid het mij weer op het pad van mijn plicht.

     Alle zendelingen en leden van ´De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen´ die het herstelde evangelie met anderen delen hebben het voorrecht de wereld de ware oplossing aan te bieden voor vrede en geluk want alles wat een zendeling predikt moet gedaan worden in de geest van bekering. Dat wil zeggen dat hun boodschap erop gericht moet zijn om mensen te helpen hun leven te veranderen zodat het op dat van Christus gaat lijken. Deze verandering van leefwijze wordt teweeggebracht door een gebroken hart en een verslagen geest. Door het bekeringsproces worden onderzoekers gereed gemaakt om rein en onbevlekt tot de Heer terug te keren. Het grote voorrecht van de zendeling is om onderzoekers voor te bereiden om in de toekomst wederom weer in de celestiale heerlijkheid van onze hemelse Vader te kunnen wonen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.