Het lijkt erop dat we in ons landje hard op weg zijn naar een nieuwe vorm van leiderschap. Mensen zeggen bevrijdt te zijn uit de ketenen van kerk en staat en blijken nu op eigen benen te staan. Het economisch systeem dat gebaseerd is op de maximalisatie van winsten, de minimalisatie van kosten en de concurrentie van economische blokken, waarin we vrijheid uitleggen als de afwezigheid van iedere vorm van inmenging, blijkt niet langer houdbaar. We zien aan de top, zowel in banken, staten, scholen of gezinnen, allerlei leiders staan, die doen wat ze denken goed te doen, die hun legitimiteit baseren op zogenaamd “echte” kennis, waar enorme fouten zich opstapelen. Een voorbeeld is de gehele ambtelijke en politieke top van defensie die verantwoordelijk is gesteld voor de gemaakte fouten rond het fatale mortierongeval in Mali.

Het nieuwe leiderschap zou moeten draaien om leidinggevenden die verbinding zoeken, verbinding in gedeeld leiderschap, voor teams in plaats van individuen, zoals een houding van: “Wij staan aan het hoofd van een club mensen, wij verbinden ons met hen, wij luisteren naar elkaar, zien elkaar staan en houden elkaar in de gaten.” In dit geval verwijst vrijheid niet naar onafhankelijkheid, maar jezelf inperken en samen beslissingen voorbereiden.

Dat betekent dat visies op elkaar afgestemd moeten worden en dat het oordeelsvermogen intact blijft. Het “Wir schaffen das” van Angela Merkel is daar een goed voorbeeld van want zij beweert niet dat ze de vluchtelingen crisis alleen aankan, maar beroept zich op verbondenheid.

Jean B. Bingham, algemeen presidente van de vrouwen organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, sprak op donderdag 9 november in het Europees Parlement in Brussel. Zij sprak geleerden en hoogwaardigheids bekleders in de conferentie toe. Ze zei dat in plaats dat overheden bepalen wat vrouwen doen, hoe ze het doen en wanneer ze het doen, erop toegezien moet worden dat hun mensenrechten, met inbegrip van hun recht op een geloofsovertuiging naar keuze, worden gerespecteerd. Ze werd vergezeld door zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster van zuster Bingham in het algemeen presidium van de zustershulpvereniging.

In veel landen worden mensen vervolgd voor hun godsdienstige of levensovertuiging. Wanneer dit gebeurt zijn vrouwen en meisjes vaak het doelwit van willekeurige vormen van geweld of strafmaatregelen. In haar toespraak besprak zuster Bingham de waarde van de vrouw in de maatschappij en de bijdragen van vrouwen aan het algemeen welzijn. Zij vroeg haar gehoor de vrouwen in hun omgeving ruim baan te geven. Ze zei: “De verbetering van de positie van vrouwen moet ieders prioriteit zijn, omdat ze mede een samenleving kunnen vormgeven waar vrede, godsdienstvrijheid en mensenrechten kunnen gedijen.”

Na afloop van de Gelovige Vrouwenconferentie lunchten zuster Bingham en zuster Eubank met de andere panelleden en genodigde gasten. Over de deelname van de Kerk aan deze conferentie, zei Zuster Eubank “Omdat wij allemaal geestkinderen van dezelfde God zijn, zijn we met elkaar verbonden; we zijn geestelijk gezien broeders en zusters en dus is uw vooruitgang, zelfs als u tot een ander geloof behoort, volledig van belang voor mijn vooruitgang omdat we op die manier met elkaar verbonden zijn.”