De wereld is een voorstander van geboortebeperking. Tragisch genoeg maken velen christenen gebruik van de pillen en andere technieken en praktijken van deze wereld, terwijl zij gemakkelijk aan meer kinderen van onze Vader een tabernakel hadden kunnen verschaffen. We weten dat elke geest die aan deze aarde is toegewezen zal komen, of het nu via ons of via iemand anders gebeurd. Er zijn echtparen die vinden dat zij het met hun beperkte gezinnetje heel goed doen, maar er zal een dag komen dat ze de pijn van het berouw zullen proeven wanneer zij de geesten ontmoeten die tot hun nakomelingen hadden kunnen behoren.

Het eerste gebod dat de mens gegeven werd was zich te vermenigvuldigen en de aarde met kinderen te vullen. Dat gebod is nooit gewijzigd, veranderd of opgeheven. De Heer heeft niet gezegd dat wij ons moeten vermenigvuldigen en de aarde vervullen, indien het ons zo uitkwam of wanneer we rijk waren, of dat we onze opleiding hadden voltooid, of wanneer er vrede op aarde is, of totdat u vier kinderen hebt of wat al diens meer zij. De Bijbel zegt: Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. (Psalm 127:3-5.) Wij, in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ geloven dat God verheerlijkt wordt door veel kinderen en dat Hij een systeem heeft die naar volmaaktheid leidt. God zal zeker die echtgenoten verheerlijken die aan een groot nageslacht hebben gewerkt en die getracht hebben om hun kroost in gerechtigheid groot te brengen.

De ideeën van de mens willen u doen geloven dat door de wereldbevolking te beperken vrede en overvloed binnen ons bereik ligt maar dat is de leerstelling van de duivel. Een kleine wereldbevolking door kleine gezinnen, verzekeren nog geen vrede want dat doet alleen de gerechtigheid. Tenslotte waren er maar een handjevol mensen op aarde toen Kain de vrede in het huis van Adam verstoorde door Abel dood te slaan. Aan de andere kant leefde de hele stad van Henoch in vrede en werd deze, omdat de stad uit louter rechtvaardige mensen bestond, in de hemel opgenomen. En wat het beperken van de bevolking om overvloed tot stand te brengen betreft, de Heer heeft deze leugen in de Leer en Verbonden weerlegd toen Hij zei: Want de aarde is vol, en er is meer dan genoeg; ja, Ik heb alle dingen bereid, en heb het de mensenkinderen gegeven naar eigen believen te handelen. (LV 104:17.)

Indien onze gevoelens, neigingen, hartstochten en verlangens overeenstemmen met die van de wereld om ons heen en we ons er vrijelijk mee verbroederen dan doen we er goed aan om onszelf te onderzoeken. Mensen die in een dergelijke toestand verkeren, bekleden misschien in naam een functie in de kerk, maar leiden niet werkelijk een leven van werken maar als die van de dwaze maagden die sliepen toen de bruidegom zou komen want zij waren niet voorbereid op zijn komst.

Wanneer u beslissingen in uw leven moet nemen, waarbij u de leiding van de Heer nodig hebt, stel uw vertrouwen in Hem zoals de ‘heiligen der laatste dagen’ dat doen en vraag vervolgens om zijn hulp en streef naar kracht om zijn wil te doen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.