Toen Elohim Adam en Eva schiep stelde Hij hen tot hoofd van de schepping: “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.”‘ (Zie Genesis 1:28.)

Toen Adam door Eva via Satan in de hof van Eden verleid werd om van de verboden vrucht te eten, betekende dit meer dan alleen zijn val want ook deze aarde viel, waarbij de heerschappij van deze aarde over ging in andere handen. Satan werd toen de god van deze wereld. (Zie 2 Korintiërs 4:4.) “Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.” (Zie Genesis 3:19.)

Er zijn uitdrukkingen in de Bijbel die laten zien dat de regering van Lucifer een georganiseerde regering onder zijn onderdanen was, Hij wordt in de Bijbel “Beëlzebub, de aanvoerder van alle duivelen” (zie Matteüs 12:24) genoemd. “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, ja, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Zie Efeziërs 6:12.)

Dat er een onheilige eenheid van werk en doel in het koninkrijk van de duisternis bestaat zeggen deze woorden van de Heiland: “Wanneer een ​onreine geest​ iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de ​demon​ intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.” (Zie Matteüs 12:43-45.)

De term “De god van deze wereld” geeft in mijn overpeinzingen aan, dat Satan hier op aarde de belangrijkste invloed vormt op de idealen, meningen, doelen, hoop en zienswijzen van de meeste mensen. Zijn invloedssfeer omvat ook de wereldfilosofieën, onderwijs en handel. De gedachten, ideeën, veronderstellingen en valse religies van deze wereld staan onder zijn heerschappij en zijn ontstaan uit zijn leugens en bedrog.

Satan is de “heerser van deze wereld”. (Zie Johannes 12:31.) Deze verzen benadrukken wat Satan kan. Wanneer bijvoorbeeld gezegd wordt dat Satan de “heerser over de machten in de lucht” is, wordt daarmee aangegeven dat Satan in een bepaalde mate heerst over de wereld en de mensen op aarde.

Dat betekent niet dat hij de baas is over de wereld. God blijft soeverein. Maar het betekent wel, dat God, in Zijn oneindige wijsheid, hem heeft toegestaan om in deze wereld actief te zijn binnen de grenzen die God aan hem gesteld heeft. Dat hij macht heeft over de wereld, wil alleen zeggen dat God hem alleen heerschappij heeft gegeven over de goddelozen en om het verschil te maken tussen goed en kwaad zodat we kunnen leren het goede te kiezen. Gelovigen staan niet meer onder de dwang van Satan. (Zie Kolossenzen 1:13.) Ongelovigen zitten gevangen in “de valstrik van de duivel”, (zie 2 Timoteüs 2:26) en zijn “in de macht van hem die het kwaad zelf is.” (Zie Johannes 5:19.)