De leer van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is dat de mens een gezelschapswezen is en dat dezelfde maatschappelijke activiteiten die hier in de sterfelijkheid onder ons bestaan in de komende wereld op een glorierijke wijze voortgezet zullen worden. (Zie LV 130:2.) Daarom heeft de kerk goede onderlinge contacten altijd aangemoedigd.

Een ‘heilige der laatste dagen’, die dat is in daad en waarheid, ziet niet uit naar een onstoffelijke hemel maar ziet uit naar een hemel met landerijen, huizen, steden, plantengroei, rivieren en dieren, met koningen, paleizen, tronen, prinsen, priesters en engelen, met voedsel, kleding, muziekinstrumenten, enzovoort. Al deze dingen zijn stoffelijk. De hemel van de ‘heiligen der laatste dagen’ is inderdaad een verloste, verheerlijkte, celestiale stoffelijke schepping die bewoond wordt door verheerlijkte stoffelijke wezens, mannelijk en vrouwelijk, georganiseerd in gezinnen, die de verwantschappen tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen omhelst en waar verdriet, geween, pijn en dood niet meer gekend zullen worden. Zij verwachten daarop te leven met een lichaam van vlees en beenderen, met lichaamsdelen en heilige verlangens. Zij verwachten zich daarop te bewegen en zichzelf te zijn en te eten, drinken, conserveren, aanbidden, zingen, spelen op muziekinstrumenten, zich bezig te houden met vreugdevol, onschuldig amusement en met nabij gelegen steden en werelden te bezoeken.

De kerk met haar volledige organisatie biedt allen hulp en inspiratie aan. Ze is bij uitstek godsdienstig gericht met goede godsdienstige onderlinge contacten.  Het is de bedoeling van de kerk om met behulp van het priesterschapsquorum en hulporganisaties de wil en het geweten van de mens te trainen ten einde een hecht wereldomvattend broederschap tot stand te brengen.

De kerk wil geenszins dat alle genot ontzegd wordt. In tegen deel, in plaats van de mens uit de wereld te nemen tracht ze volmaakte, op God gelijkende mensen te midden  van de maatschappij tot ontwikkeling te brengen en via hen de problemen van de maatschappij op te lossen.

Er is nergens een beginsel dat door de Verlosser der mensen werdt onderwezen dat niet van toepassing is op de vooruitgang, ontwikkeling en het geluk van de mens. Al Zijn leringen roeren de waren filosofie van het leven aan en ik aanvaard ze van ganser harte, bestudeer ze graag en onderwijs ze graag. Het is een vreugde te trachten ze in dit leven toe te passen.

In zijn visioen van de boom des levens zag de profeet Lehi zichzelf en zijn gezin een vrucht nemen  die volgens zijn woorden “…..zeer zoet was, zoeter dan ik ooit had geproefd,” en “……zo wit was , dat ze alle witheid, die ik ooit had gezien, overtrof.” (1 Nephi 8:11.) Later werd Nephi getoond dat de boom des levens de liefde van God voorstelde. (Zie 1 Nephi 11:22,25.)

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wil de vruchten verkondigen die de liefde van God vertegenwoordigen, de beginselen der waarheid welke ons leren hoe wij moeten leven, de verordeningen die ons vervolmaken en redden, het ware begrip van de verzoening van Christus die ons vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende wereld brengt en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.