Er was een verheven doel in het scheppen van een wereld die een thuis, tuin, school en zakengebouw moest worden en op zo’n aarde heeft de Heer in alles voorzien dat de mens nodig kan hebben om gelukkig te zijn. De mens, de hoogste schepping, werd alles gegeven om hen te behagen en zou op zijn beurt de Scheppers gelukkig maken. “want zie, (zei de Heer) dit is Mijn werk en Mijn heerlijkheid de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.” (Mozes 1:39.)

     De Heer voerde daarna zijn plannen uit. Hij maakte de aarde. Hij plantte zijn bossen, oerwouden en legde zijn tuinen aan. Hij zorgde voor een goed evenwicht tussen woestenij en wildernis, tussen hitte en kou, tussen zuurstof voor mensen, dieren en plantenleven. Hij zorgde voor licht, zonneschijn en warmte dat afgewisseld zou worden met duisternis en koelte. Hij schiep alle dingen voor de mens en zag ze in hun schepping en ontwikkeling en in hun voltooide staat en daarna bepaalde Hij de waarde ervan en verkondigde dat ze goed waren, zeer goed zelfs en toen knipte Hij het lint door en nodigde de mens uit in deze mooie prachtige wereld te komen.”En Ik, de Here God, nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en die te bewaren”. (Mozes 3:15.)

      Maar de mens werd zelfzuchtig, verlangde meer te hebben dan zijn medemens, wilde luxe zonder het te verdienen, wilde loon zonder ervoor te werken. De bevrediging van de wensen en noden en prikkels overheerste het verlangen om te delen, ambities liepen uit de hand, de mens werd egoïstisch en dientengevolge onafhankelijk van zijn Maker. Door zijn uitvindingen maakte hij van de nacht een dag en door zijn verontreinigingen van de dag een nacht. In zijn verlangen naar alsmaar meer verbrak hij het evenwicht in de natuur zodat vissen, vogels, dieren en mensen niet meer goed met elkaar konden leven en terwijl weinigen profiteerden leed het meer en deel gebrek.

      De Scheppers gaven ons een evenwichtig uitstekend programma waardoor de Heer nu zegt: “Maar het moet wél gebeuren op mijn eigen wijze; en zie, dit is de wijze waarop Ik, de Heer, heb besloten voor mijn heiligen te zorgen, opdat de armen verhoogd zullen worden, doordat de rijken verlaagd worden. Want de aarde is vol, en er is meer dan genoeg; ja, Ik heb alle dingen bereid, en heb het de mensenkinderen gegeven naar eigen believen te handelen. Daarom, indien iemand neemt van de overvloed die Ik heb gemaakt, en niet zijn deel, volgens de wet van mijn evangelie, aan de armen en behoeftigen geeft, zal hij, onder kwelling, met de goddelozen, zijn ogen opslaan in de hel”. (LV 104:16-18.)

     Hoe verstoort moet Hij zijn als Hij uit de hemel op ons neerziet en bemerkt hoe onverstandig de mens zijn vrije wil gebruikt die Hij hen heeft gegeven want hij ziet miljarden mensen die te kort hebben en honderden miljoenen waar nauwelijks voor wordt gezorgd en dat talrijken zich in weelde baden die ze eigenlijk niet kunnen verbruiken.

     Het is zeker niet de bedoeling van de Heer om het proces om te keren, om de rijken arm te maken en de armen rijk. Wel had Hij het graag in evenwicht gehad, zodat allen konden werken en allen konden genieten van de vruchten van deze aarde en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.