Satan heeft de macht om valse tekenen en wonderen tot stand te brengen. Hij heeft het vermogen om de wonderen van God te imiteren. Dat getuigen namelijk de inspanningen van de tovenaars aan het hof van Farao die de wonderen van Mozes en Aäron probeerden te imiteren. (Exodus 7-8.) Satan heeft macht over de elementen. Hij is een meester in het bedriegen. Hij kan zich presenteren als een engel des lichts. Hij is een redenaar en beschikt over de gave der talen. Satan heeft vele middelen tot zijn beschikking om de mensen te misleien. Toen Satan, die ooit de engel Lucifer was, rebelleerde tegen God en uit de hemel viel, (Jesaja 14: 12-14) volgde een derde van de engelen hem in zijn val, (Openbaring 12:7-9) en beschikken over de zelfde capaciteiten, zij het in mindere mate. (Openbaring 16:14.) Bij dit alles geldt dat de macht van de duivel beperkt en de macht van God onbeperkt is.

God probeert de mensen niet te misleiden want hij is een God van waarheid en “kan niet liegen”. (LV 62:6; Deuteronomium 32:4.) Hij laat de mensen wel geloven wat ze willen en indien zij willen aanvaarden wat niet waar is, dwingt hij hen niet iets anders te denken of te doen. Het is slechts zo; dat de mens voor het verrichten van gerechtigheid wordt beloond en voor het kwade gestraft zal worden en daarom is het van God gerechtvaardigd dat hij de mens in staat stelt zelfstandig te handelen. Kennis van goed en kwaad is onmisbaar voor de vooruitgang van de mens op aarde. Indien hij wordt gedwongen te alle tijden te doen wat juist is, of hopeloos verleid zou worden te zondigen, zou hij nooit een zegen voor het een of straf voor het andere ontvangen.

God staat in de schaduw van de eeuwigheid en het schijnt mij toe dat Hij de onvermijdelijke resultaten van de dwaasheden en de overtredingen en zonden van zijn afgedwaalde kinderen zal betreuren, maar wij kunnen Hem daarvoor niet de schuld geven. Dat kan evenmin voor een aardse vader wanneer die zou zeggen: “Er zijn twee wegen, mijn zoon, de ene gaat naar rechts en de andere naar links. Indien je die naar rechts neemt, zal deze je naar het succes en het geluk voeren en indien je de weg naar links neemt, zul je alleen maar ellende, ongeluk en misschien zelfs de dood op de hals halen maar de keuze is aan jou. Ik zal je niets opdringen.” Paulus oppert dus het denkbeeld dat God toestaat dat de mensen misleid worden want hij zegt in 2 Tessalonicenzen 2:10 “en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.”

     “Vijanden van binnenuit, verraders van de Zaak, geestdrijvers die de leerstellingen en praktijken die tot zaligheid leiden, verdraaien, trekken vaak anderen met zich mee, zodat nog meer zielen het erfdeel verliezen dat hun in het hemels koninkrijk wacht. Wanneer geestdrijvers en vijanden onverzettelijk blijven in hun tegenstand tegen de kerk en wanneer zij trachten anderen tot hun verdeling zaaiende standpunten te bekeren, is het een verstandige zaak hen te mijden zoals Paulus ons in 2 Tessalonicenzen 3:6 aanraad en de Heer over hen te laten beslissen.” (McConkie, DNTC, deel r, blz. 67.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.