De jongemannen in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ van af 12 jaar dragen het priesterschap van Aäron. Ze zijn dat steeds indachtig en het heeft een geweldige invloed op hun leven. Zij weten dat zij in dit priesterschap in de naam van Jezus Christus moeten dienen, waardoor zij niet oneerlijk kunnen zijn, geen misbruik kunnen maken van hun lichaam door drugs, alcohol of tabak te gebruiken, de naam van de Heer niet ijdel gebruiken en niet zedelijk onrein kunnen zijn. Zij dragen het priesterschap dat hun machtigt om in de naam van Jezus Christus te handelen. Ook hun ouders die lid van de kerk zijn smeken hun zo te leven dat ze te allen tijde en onder alle omstandigheden waardig zijn om dit priesterschap te gebruiken. Vanaf 12 jaar dragen zij het ambt diaken in het Aäronisch priesterschap, vanaf 14 jaar dragen zij het ambt leraar in het Aäronisch priesterschap en vanaf 16 jaar dragen zij het ambt priester in het Aäronisch priesterschap.

Bij het verlenen van dit gezag sprak Johannes de Doper over de machten van dit priesterschap. Hij zei onder andere, dat het “de sleutelen omvat van de bediening van engelen”. Toen Wilford Woodruff president van de kerk was, zei hij eens tegen de jongens van het Aaronische priesterschap: “Ik wil u doordringen van het feit dat het niets uitmaakt of iemand priester is of apostel, als hij zijn roeping maar eert. Een priester draagt de sleutelen van de bediening van engelen,” zei hij. “Als apostel, als zeventiger, of als ouderling ben ik mij nooit méér bewust geweest van de bescherming van de Heer, dan toen ik het ambt van priester bekleedde.” (Millennia! Star, jaargang 53, blz. 629.)

De priesterschapsdragers leraar en priester hebben een taak als huisonderwijzer gekregen. Als zodanig hebben zij het gezag om predikers der bekering te zijn, om de heiligen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, aan te moedigen om de beginselen van het herstelde evangelie beter na te leven.

Ja, onze belangrijkste taak als dienstknechten van de Heer is bekering te prediken, mensen aan te moedigen tegen de zonde te strijden, en oprecht voor de Heer te wandelen. Dit is het evangelie der bekering, en zij hebben de verantwoordelijkheid en het gezag, door het priesterschap dat zij dragen, om dit evangelie der bekering te onderwijzen. Als zij dit op een doeltreffende wijze willen doen, moet hun eigen leven een voorbeeld zijn.

Verder de verklaring van Johannes de Doper toen hij het Aaronische priesterschap verleende: “de sleutelen van doop door onderdompeling voor de vergeving van zonden.”

Zo weten de Aäronische priesters dat zij het gezag hebben om te dopen door onderdompeling voor de vergeving van zonden. Dit betekend dat als een man of een vrouw zich oprecht bekeerd heeft van zijn of haar zonden, kan hij of zij gedoopt worden door onderdompeling, met dien verstande dat zonden vergeven worden en dat hun leven opnieuw kan beginnen. Het is geen klein of onbelangrijk iets om iemand te dopen. Ook een jonge priester van 16 jaar handelend in de naam van de Heer en is bekleed met goddelijk gezag. Hij veegt als het ware de zonden van het verleden weg door het wonderbaarlijke proces van de doop en brengt een geboorte tot stand tot een nieuw en beter leven. Wat een geweldige verantwoordelijkheid heeft een 16 jarige om zo te leven dat hij het gebruik van deze heilige macht waardig is. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.