Waarom zegt Petrus dat God geen aannemer des persoons is want respect is toch een positieve karaktertrek? Ja dat is waar. Het probleem is dat sinds de dagen van de Statenvertaling in 1637 de taal in betekenis is veranderd. De nieuwe vertaling heeft het woord “persoon” gehandhaafd. Het woord persoon is afgeleid van het Latijnse persona, hetgeen “masker” betekende en sloeg op de maskers die de spelers in een toneelspel droegen. De oorspronkelijke betekenis van het woord persoon was dus de uiterlijke verschijningsvorm of de omstandigheden van het individu, daarbij inbegrepen dergelijke dingen als status, rijkdom, positie, kleding of uiterlijk. De Griekse zinsnede betekent letterlijk “aanvaarder van het gelaat”.

Het betekend dus dat God werkelijk onpartijdig is. Hij trekt de ene mens of groep mensen, op grond van maatschappelijke rang, afstamming of andere soortgelijke oppervlakkige hoedanigheden, niet boven de andere voor. Toch lijkt het net of Hij sommige van zijn kinderen meer zegent dan andere.

Gods onpartijdigheid heeft dus betrekking op de fundamentele aspecten van de manier waarop Hij zijn kinderen behandeld. Wanneer iemand gehoorzaam is aan zijn wetten wordt die persoon gezegend. Nephi onderwees dat Palestina van de eigenaars werd ontnomen op grond van dit beginsel want hij verklaarde: Zie, de Heer acht alle vlees gelijk; hij die rechtvaardig is, staat bij God in de gunst. Maar zie, dit volk had ieder woord Gods verworpen en het was rijp in ongerechtigheid; en de volheid van de verbolgenheid Gods rustte op hen; en de Heer vervloekte het land voor hen en Hij zegende het voor onze vaderen; ja, Hij vervloekte het te hunner vernietiging, en Hij zegende het voor onze vaderen, zodat zij er macht over verkregen. (1 Nephi 17:35.)

De onpartijdigheid berust op het feit dat de wetten de grondslag voor de zegeningen vormen en niet een of ander uiterlijk, zinloos criterium want dat was een van de fouten die de Joden uit de tijd van Christus maakten. Ze meenden dat zij door hun afstamming automatisch bij God een streepje voor hadden. Johannes de Doper weerlegde die opvatting toen hij erop wees dat God uit de stenen Abraham kinderen kon verwekken. (Matteüs 3:9.)

Toch lijkt het mij dat iemand die in deze tijd geboren wordt in een land van vrijheid en in een gezin dat actief is in de kerk een enorme voorsprong heeft op iemand die onder minder gunstige omstandigheden geboren wordt want de tijd, plaats en omstandigheden waaronder iemand geboren wordt zijn zeer zeker van invloed op zijn gedrag. Als het bij deze factoren gewoon om toeval ging, zouden we kunnen zeggen dat God partijdig is. Toch weten wij dat de plaats die men in de sterfelijkheid inneemt op méér dan toeval is gebaseerd. We kennen niet alle factoren tot in bijzonderheden die de plaats beïnvloeden die we bij onze geboorte innemen, maar de profeten hebben duidelijk onderwezen dat de basisregel van gehoorzaamheid aan de wet als vereiste voor zegeningen, eveneens in deze zaak opgaat. Het betekend dat het soort leven wat wij in het voorbestaan leefden van invloed is geweest op de plaats die we nu innemen want God is onpartijdig. Hij beloont een ieder naar wat hij is en doet, en niet naar zijn uiterlijke verschijning of zijn bezittingen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.