“De elementen waaruit dit tijdelijke lichaam bestaat zullen niet vergaan, ze zullen niet ophouden te bestaan maar deze elementen zullen op de dag der opstanding weer samenkomen, been bij been en vlees bij vlees. Het lichaam zal te voorschijn komen zoals het ter ruste werd gelegd, want in het graf is er geen groei of ontwikkeling. Zoals het neergelegd is zo zal het opstaan, en de veranderingen ter vervolmaking zullen komen door de wet van restitutie.” (Joseph F. Smith, “Evangelieleer”, blz. 452.)

Zij die kleine kinderen verliezen hebben door de opstanding bijzondere hoop want Joseph Smith heeft verklaard dat de moeder die haar kindje heeft verloren, en hierdoor het voorrecht, de vreugde en de voldoening is ontnomen om het groot te brengen tot de volwassen staat in deze wereld, na de opstanding al de vreugde, voldoening en genoegens zal hebben, zelfs meer dan in deze sterfelijke staat mogelijk zou zijn, haar kind te zien opgroeien tot de mate van de volheid van zijn of haar geest. Iedere geest die naar de aarde komt en een tabernakel of lichaam op zich neemt, is een zoon of dochter van God en bezit alle intelligentie en alle eigenschappen waarin een zoon of dochter zich kan verheugen, hetzij in de geestenwereld of in deze wereld, behalve dat zij als geest en gescheiden van het lichaam, het tabernakel missen dat hen gelijk aan God de Vader doet zijn. Het doet er niet toe of dit tabernakel in deze wereld tot ontwikkeling komt, of moet wachten om in de komende wereld tot ontwikkeling te komen. Volgens de profeet Joseph Smith zal het lichaam zich, hetzij in tijd hetzij in eeuwigheid, ontwikkelen tot de mate van volheid van de geest en wanneer de moeder door de dood het genoegen en de vreugde ontnomen wordt haar kind in dit leven op te voeden tot het volwassen is, zal zij dat voorrecht in het hiernamaals ontvangen en zij zal er zich dan in grotere mate in verheugen dan het haar hier op aarde mogelijk zou zijn geweest.” (Joseph F. Smith “Evangelieleer”blz. 456-457.)

De letterlijke en algemene aard van de opstanding wordt helder beschreven in het Boek van Mormon. De profeet Amulek heeft gezegd: ‘De dood van Christus zal de banden van deze tijdelijke dood verbreken, zodat allen uit deze tijdelijke dood zullen worden opgewekt.

     ‘De geest en het lichaam zullen opnieuw in hun volmaakte gedaante worden herenigd; zowel ledematen als gewrichten zullen tot hun eigen vorm worden hersteld, zoals wij heden zijn; (. . .)

     ‘Welnu, deze herstelling zal tot allen komen, zowel oud als jong, zowel dienstknecht als vrije, zowel man als vrouw, zowel goddeloze als rechtvaardige; en er zal zelfs niet zoveel als een haar van hun hoofd verloren gaan, maar alles zal tot zijn volmaakte vorm worden hersteld’ (Alma 11:42­-44).

Alma verkondigde ook dat, tijdens de opstanding, ‘alle dingen in hun eigen en volmaakte gedaante [zullen] worden hersteld’ (Alma 40:23). Wat een troost is het om te weten dat iedereen die door aangeboren gebreken, door opgelopen verwondingen, door ziekten of door ouderdom benadeeld zijn, zullen herrijzen in ‘hun eigen en volmaakte gedaante’, en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.