‘Onze hemelse Vader heeft in het begin zó voor zijn kinderen gezorgd dat er een vader is die nageslacht verwekt en voor het levensonderhoud zorgt, die liefheeft en leidinggeeft, dat er een moeder is die de kinderen ter wereld brengt, verzorgt, voedt en opleidt, en dat er kinderen zijn die om elkaar gaan geven, elkaar respecteren en waarderen. Het gezin is het grote levensplan zoals dat door onze Vader in de hemel is uitgedacht en georganiseerd.’ (Spencer W. Kimball Ensign, juli 1973, blz. 15.)

     Een vader die het priesterschap draagt, moet zó’n rechtschapen leven leiden dat hij het verdient door zijn kinderen te worden aangesproken met de heilige naam vader. Als hij dat doet, zal hij voorbereid worden op een eeuwig vaderschap. Wij hebben allemaal de macht om met ons gezin eeuwig vreugde te hebben.

     Onze hemelse Vader heeft bepaald dat de echtgenoot of vader het hoofd is van zijn gezin want hij is de patriarch van het gezin. Wij, als leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, zijn bijzonder gezegend omdat wij het priesterschap hebben waardoor we alle middelen hebben om een goede patriarch te kunnen zijn.

     Elk gezin in de kerk is een koninkrijk of bestuurseenheid op zichzelf. De vader staat aan het hoofd ervan; hij draagt het hoogste gezag in het gezin en presideert bij alle gezinsaangelegenheden. (Zie Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, blz. 286-288.) Hierover heeft president Joseph F. Smith geschreven: ‘Het komt soms voor dat ouderlingen worden geroepen om leden van een gezin te zalven. Die ouderlingen kunnen ringpresident, apostel of zelfs lid van het Eerste Presidium van de kerk zijn. Het is niet juist dat de vader zich in dergelijke omstandigheden op de achtergrond houdt en verwacht dat de ouderlingen de leiding nemen bij die belangrijke verordening. De vader is aanwezig. Het is zijn recht en zijn plicht om te presideren. Hij behoort iemand aan te wijzen om de zalving te verrichten, en om voor te gaan in gebed, en hij behoort  in zijn gezin de leiding te nemen bij de bediening van die zegen.’ (Gospel Doctrine, blz. 287.)

     Een vader kan als patriarch van het gezin zijn gezin op de volgende manieren leiding geven en tot zegen zijn: 1. Thuis presideren en leiding geven volgens de beginselen van het herstelde evangelie. 2. Persoonlijke gesprekken voeren met zijn kinderen en vriendschap met ze sluiten. 3. Wanneer hij als patriarch ook een Melchizedekspriesterschapsdrager is kan hij vrouw en kinderen zegens tot vertroosting geven. 4. De zieken in zijn gezin zalven. 5. Openbaring en inspiratie voor zijn gezin ontvangen. 6. Elke ochtend en avond gezinsgebed houden. 7. Gezinsleden vragen om te bidden en een zegen over het eten te vragen. 8. Elke maandagavond gezinsavond houden. 9. De gezinsleden aanmoedigen om zendingswerk, familie historisch onderzoek en tempelwerk te doen. 10. Het goede voorbeeld geven en de geboden onderhouden. 11. Thuis een sfeer van liefde en begrip scheppen.

     In het plan van de Heer is de echtgenoot en vader het hoofd en de patriarch van het gezin. Een vader behoort te zorgen voor een onderlinge verstandhouding van liefde, vertrouwen en samenwerking met zijn vrouw en kinderen, en hij behoort zorg te dragen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van alle gezinsleden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.