Bedenk eens hoe de Nephitische profeten, die de kronieken van hun volk bijhielden, zwoegden opdat toekomstige generaties zouden kunnen profiteren van hun ervaringen. Denk eens aan de miljoenen mensen die leefden in een tijd dat er geen boekdrukkunst bestond en er ook niet kon worden vertaald, of die, wegens politieke onderdrukking of analfabetisme, verstoken zijn gebleven van de Schriften en dan hebben wij het nog niet gehad over de digitale versies van de Schriften die heden ten dage volop te verkrijgen zijn.

     Bedenk wat een zegen het is te leven in deze bedeling, waarin de Schriften tot onze beschikking staan. Wij zijn de begunstigden van grote offers. Welk excuus hebben wij om daar niet ons voordeel mee te doen? Beste columnlezer, u hoeft geen studiehoofd te hebben om de Schriften te lezen; we hoeven alleen maar de Heer lief te hebben.

     De waarde van heilige kronieken werd op onvergetelijke wijze door de Heiland onderwezen tijdens zijn bediening van de Nephieten op het westelijk halfrond, toen Hij zei: “Ik geef u een gebod, dat gij deze dingen ijverig onderzoekt. Geeft daarom acht op Mijn woorden; schrijft de dingen op, die Ik u heb verteld. Onderzoekt de profeten, want velen zijn er, die van deze dingen getuigen.” Toen Jezus hun alle schriften had verklaard, die zij hadden ontvangen, sprak Hij wederom tot hen: “Ziet, Ik zou willen, dat gij andere geschriften zoudt schrijven, die gij nog niet hebt. Hoe komt het, dat gij dit niet hebt opgeschreven, dat vele heiligen zijn opgestaan en aan velen verschenen en hen dienden?”

     De Schriften zijn het woord van God. Wie God wil kennen, moet zijn woord lezen en bestuderen, want daarin wordt Hij aan de oprechten van hart geopenbaard. Nephi herinnerde zich, dat dit alles niet was opgeschreven. En Jezus gebood, dat het zou worden opgeschreven. Toen Jezus alle schriften, die zij hadden geschreven, in het geheel had uitgelegd, gebood Hij hun, dat zij die dingen zouden onderwijzen. (Zie 3 Nephi 23:1, 4- 6, 11-14.)

   Ik weet niet zo veel over het herstelde evangelie, naast wat ik uit de standaardwerken heb geleerd. Ik heb waardering voor de interpretatie van anderen, maar wat het herstelde evangelie betreft, behoort iedereen te weten wat de Heer zelf zegt. Iedereen behoort het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden en alle andere geschriften te lezen met de bedoeling te ontdekken wat erin staat, en wat dat betekent en niet om een of ander eigen idee te bewijzen. Lees ze en bid de Heer u te laten begrijpen wat Hij bedoelde toen Hij ze op liet schrijven. U kunt uiteraard voor vragen zich ook tot mij wenden.

     Ik wil deze column besluiten met deze in 1832 gegeven vermaning van de profeet Joseph Smith: “Onderzoekt de Schriften. Onderzoekt de openbaringen, die wij uitgeven, en vraagt uw Hemelse Vader in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus om u de waarheid bekend te maken. En indien u dit wilt doen met het oog alleen gericht op Zijn heerlijkheid en niet twijfelende, zal Hij u door de macht van Zijn Heilige Geest antwoorden. Dan zult u het zelf weten en niet door een ander. Dan zult u zich niet hoeven te verlaten op de wijsheid van mensen om de kennis van God deelachtig te worden Ook zal er geen plaats meer zijn voor bespiegelingen, want wanneer de mensen hun onderricht ontvangen van Hem, Die hun Maker is, weten zij hoe Hij de zaligheid verleent.” En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.