Ik kan het me niet permitteren mijn hart te verharden of om eigenwijs te zijn, hoogmoedig en trots. Nee, ik moet verslagen van geest zijn en een gebroken en teder hart hebben, want de Heer heeft voorgeschreven dat allen die zichzelf voor God vernederen en verlangen gedoopt te worden, naar voren dienen te komen met gebroken harten en verslagen geesten. Zij moeten voor de kerk getuigen dat zij zich waarlijk van hun zonden hebben bekeerd en gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te nemen, met het besluit Hem tot het einde te dienen. Niemand heeft recht op de doop als hij niet voldoet aan deze voorwaarden. En als aan die voorwaarden wordt voldaan zullen door de doop hun zonden worden afgewassen en zullen ze het recht hebben om de heilige Geest te ontvangen en door volharding tot het einde de zegeningen van een eeuwig celestiaal leven ontvangen. (Francis M. Lyman in CR van oktober 1897, blz. 16-17.)

     De doop is ook een geboorte en wordt voltrokken in de gelijkenis van de geboorte van een kind in deze wereld. Zelfs toen deze aarde werd geschapen kwam ze op de zelfde wijze tot stand. Deze aarde werd geboren uit water want voordat het land te voorschijn kwam was de gehele aarde bedekt met water.

     In het boek van Mozes lezen wij: Welnu, Ik geef u een gebod uw kinderen deze dingen vrijelijk te leren, zeggende: Dat tengevolge van de overtreding de val komt, welke val de dood veroorzaakt, en zoals gij in de wereld geboren zijt door water en bloed en de geest, die Ik heb gemaakt, en aldus van stof tot een levende ziel geworden zijt, zo moet gij ook in het koninkrijk des hemels wedergeboren worden uit water en uit de Geest en gereinigd worden door bloed, ja, het bloed van mijn Eniggeborene; opdat gij geheiligd kunt worden van alle zonde, en de woorden van het eeuwige leven kunt genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld, ja, onsterfelijke heerlijkheid; want door het water onderhoudt gij het gebod; door de Geest zijt gij gerechtvaardigd en door het bloed zijt gij geheiligd; (Mozes 6:58-60.) 

     Ieder kind dat in deze wereld komt, wordt gedragen in water, wordt geboren uit water en bloed en uit de geest. Als wij dus in het koninkrijk van God geboren worden moeten wij op de zelfde wijze geboren worden en door de doop worden wij geboren uit water. Door het vergieten  van het bloed van Christus worden wij gereinigd en geheiligd en door de Geest van God worden wij gerechtvaardigd want de doop is niet volledig zonder de doop van de Heilige Geest. U ziet de overeenkomst tussen de geboorte in de wereld en de geboorte in het koninkrijk van God. Hoe dwaas is het om ook maar een ogenblik te denken dat de doop tot stand kan worden gebracht door water te sprenkelen of water te gieten over het hoofd van een baby of kind. Het voldoet niet aan de vereisten.

     De Heer kon het, consequent als Hij is, niet op een andere manier doen dan alleen door onderdompeling te worden begraven in water, geboren te worden door uit het water op te rijzen en door de gave van de heilige Geest en te worden gereinigd door het bloed van Christus, evenals een kind in deze wereld  wordt geboren uit water, bloed en de geest. De overeenkomst is treffend en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.