Blijdschap die haar oorsprong had in het evangelie, maakte deel uit van de levenshouding van de profeet Joseph Smith. In de herfst van 1842 gonsde het van de geruchten dat gewapende benden op weg waren naar Nauvoo. De gezondheid van zijn geliefde Emma was vaak zorgelijk en mogelijkerwijs zou zij niet herstellen. Joseph werd in de stad achtervolgd. Over zijn omstandigheden in deze periode vernemen wij dat hij op zekere dag thuiskwam en “Emma ziek aantrof, bevallen van een zoon, die zijn geboorte niet overleefde.” (History of the Church, deel 5, blz. 209.)

Hoewel hij in deze periode omgeven was door smart en bezoeking, schreef de vervolgde profeet met betrekking tot het tempelwerk: “Nu, wat horen wij in het evangelie, dat wij hebben ontvangen? Een stem van vreugde!, een stem van vreugde voor de levenden en de doden; blijde tijdingen van grote vreugde. Laat uw hart zich verheugen en uitermate verblijd zijn.” En “laten de bergen juichen van vreugde; en al gij valleien, roept luide.” (Zie LV 128:19, 22-23.) Wat geeft het herstelde evangelie van Jezus Christus ons een kostbaar, weergaloos toekomst perspectief ten aanzien van de werkelijk belangrijke zaken, een perspectief waartegen wij de teleurstellingen van het moment kunnen afmeten!

In de late twintiger jaren van de negentiende eeuw, was Brigham Young, vooralsnog onaangeraakt door het herstelde evangelie, een enigszins ontmoedigde jongeman. Hij ontdekte dat hij veel van wat hij in de wereld zag afkeurenswaardig vond en hij vroeg zich af of er voor hem een taak in het verschiet lag. Zijn liefhebbende broer, Phineas, gaf Brigham vooruitziend advies: “Geef het niet op, want ik weet dat de Heer iets voor ons gaat doen.” (Toespraak van Heber C. Kimball uit de notulen, 8 januari 1845) Wat er toen gebeurde is Mozesachtige geschiedenis!

Zo zien we hoe ons welgemoed zijn, om uiteindelijke redenen, gerechtvaardigd is, redenen die echter onderscheiden moeten worden van onmiddellijke omstandigheden. Als, bijvoorbeeld, onze levenshouding afhangt van de lof van onze medemens, de rentevoet, of de uitslag van een bepaalde verkiezing of wedstrijd, dan zijn we te zeer overgeleverd aan de genade van mensen en omstandigheden. Noch behoort onze dankbaarheid voor de gave van het sterfelijk leven af te hangen van de manier waarop wij sterven, want stellig zal geen van ons gretig op Jezus afstevenen om Hem te vertellen hoe we zijn gestorven!

Nee, wat Jezus doet is ons aansporen om doelbewust te vertrouwen op Gods zich ontvouwende plan, niet alleen voor het gehele mensdom, maar ook voor ons persoonlijk. En bij dat ontvouwen moeten wij goedsmoeds zijn.

Wij moeten echter de moeilijkheden van de laatste dagen niet onderschatten. Joel en Sefanja spreken beiden over de laatste dagen als “een dag van donkerheid”. (Joel 2:2; Sefanja 1:15.) De komende decennia zullen tijden van wanhoop zijn. Waarom? Omdat, zoals Moroni zei, “Wanhoop komt ten gevolge van ongerechtigheid”. (Moroni 10:22.) Hoe meer ongerechtigheid, hoe meer wanhoop. En tenzij er wijdverbreide bekering is, zal die wanhoop groter worden en zich verspreiden – behalve onder degenen die de vreugde van het herstelde evangelie, van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen er Laatste Dagen’ kennen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.