Het idee van de gevallen mens in een gevallen wereld is een vreemd begrip voor bijna de gehele wereld. Wij als zendelingen moeten dit onderwerp goed kunnen weergeven anders zullen wij niet in staat zijn andere mensen de behoefte aan een verlosser te laten inzien, noch in staat zijn het vurige verlangen naar ‘Christus reddende macht’ in de mens op te wekken. In 2 Nephi 9:6-13 beschrijft de profeet Jakob de realiteit van de val en de glorie van de verlossing, teweeggebracht door Jezus Christus.

De woorden ‘de val des mensen’ (Alma 22:13-14) hebben betrekking op het Bijbelse verslag van Adam en Eva die van de vrucht  van de boom der kennis van goed en kwaad aten om daaropvolgend uit de tegenwoordigheid van God geworpen te worden de wereld in. Sommige mensen beschouwen het nemen van de verboden vrucht als een droevige misstap van Adam en Eva. Anderen verwerpen het idee dat er een val was en aanvaarden de huidige staat van de mens als het resultaat van verandering of evolutie.

De boodschap die door ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ aan de wereld wordt verkondigd is; dat er een val heeft plaatsgevonden en dat  ‘Adam viel, opdat de mensen mochten zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben’, of, met andere woorden: opdat ze gelukkig mogen zijn.’(2 Nephi 2:25.)

Toen de keus gedaan was, sprak Adam zijn dank als volgt uit: ‘Geprezen zij de naam van God, want wegens mijn overtreding zijn mijn ogen geopend, en in dit leven zal ik vreugde hebben, en wederom in het vlees zal ik God aanschouwen.‘ (Mozes 5:10.)

‘Heiligen der laatste dagen’ geloven ook dat een juist begrip van de val noodzakelijk is om het zoenoffer van Jezus Christus te kunnen begrijpen. Het is interessant te bemerken dat sommigen van de vroegere ‘zendelingen uit het Boek van Mormon’ hun onderricht aan de ‘potentiële onderzoekers’ begonnen met de leer van de val. (Zie Alma 18:36 en 22:13-14.)

Door de overtreding van Adam en Eva werd niet alleen de geestelijke dood namelijk ´de verbanning uit de tegenwoordigheid van God´ maar ook de tijdelijke dood over hen uitgesproken want toen werden zij sterfelijk. Dat kwam omdat er op dat zelfde moment een verandering had plaatsgevonden in de lichamen van Adam en Eva waardoor zij ook onderworpen werden aan ziekten van het vlees. Tevens wordt de mens in een situatie geplaatst waarin hij kan kiezen tussen goed en kwaad en of hij de geboden van God wel of niet wil onderhouden. (Zie 2 Nephi 2:15-26.) In deze situatie hebben de meeste mensen zich overgegeven aan de verleidingen van de wereld. In deze gevallen staat zijn zij onderworpen aan de lusten, driften en begeerten van het vlees. Ze zijn geestelijk dood want ze zijn uit de tegenwoordigheid van God geworpen en daarom zijn zij zonder God in de wereld en van de wereld en hebben hierdoor in strijd met de aart van God gehandeld.

Om gered te worden moet de mens de vleselijke lusten verzaken en zich toeleggen op de dingen van de geest. Zij moeten worden wedergeboren, ja geboren uit God, van hun zinnelijke en gevallen staat tot een staat van rechtvaardigheid en door God verlost, worden zij zijn zonen en dochters (Mosiah 27:25.) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.