Toen Adam en Eva uit de hof van Eden werden verdreven velde de Heer een vonnis over hen. Velen hebben dit vonnis als iets vreselijks gezien terwijl het eigenlijk een zegen was. Ik weet niet eens of het wel als een straf gezien kan worden. Als de mensen de zaligheid en de verhoging willen bereiken dan moeten zij in deze wereld een sterfelijk lichaam aannemen en bovendien de ervaringen en de scholing opdoen die alleen in de sterfelijkheid mogelijk zijn.

De Heer heeft gezegd dat zijn grote werk en heerlijkheid is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’. (Mozes 1:39.) Daaruit leren we dat onsterfelijkheid en het eeuwige leven niet hetzelfde zijn. De gave van het eeuwige leven, die uitsluitend onder bepaalde voorwaarden aan ons beloofd wordt, is zoveel groter dan de gave van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid houdt in dat wij in een opgestane toestand voor altijd leven, en door de genade Gods krijgen alle mensen deze oneindige voortzetting van het leven. Maar alleen zij die zich aan de volledige evangeliewet houden, beërven het eeuwige celestiale leven. Het is “de grootste van alle gaven Gods”, want het is de soort, de toestand en de kwaliteit van leven die God zelf geniet. Dus zij die het celestiale eeuwige leven ontvangen, ontvangen de verhoging; zij zijn zoons van God, mede-erfgenamen van Christus, leden van de kerk van Jezus Christus de Eerstgeborene; zij overwinnen alles, hebben alle macht en ontvangen van de Vader een volheid’.

Zonder sterfelijk leven zou deze grote zegening niet verwezenlijkt kunnen worden. Daarom worden er werelden geschapen die met de kinderen van God bevolkt worden en wordt hun het voorrecht vergund om het sterfelijk bestaan door te maken, terwijl zij in het bezit zijn van de grote gave van de vrije wilsbeschikking. Met deze gave kiezen zij het goede of het kwade en verkrijgen zij aldus een beloning naar verdienste in de toekomstige eeuwigheden.

Daarom is het belangrijk dat zendelingen een juist begrip hebben van de val want het is heel belangrijk dat juist de niet-leden en onderzoekers deze leer gaan begrijpen. Het Boek van Mormon leert ons dat een goed begrip van de val de mens laat zien dat hij de verzoening van Jezus Christus nodig heeft. (Zie Mosiah 3:19.) De behoeft aan een Verlosser kan nooit goed begrepen worden zonder een juist begrip van de val want zonder de verlossing zou het mensdom verloren zijn geweest.

Indien Christus niet zou zijn gekomen als zoenoffer om ons te verlossen van de situatie waarin Adam en Eva na de zonde val in terecht gekomen waren en waardoor ook het gehele mensdom in terecht gekomen was/is, dan zou de dood gekomen zijn waarbij het lichaam terugkeerde tot het stof vanwaar het gekomen was en de geest van de mens zou gegaan zijn naar het rijk waar satan heerschappij voert en voor altijd aan hem onderworpen zijn geweest. De gerechtigheid eiste dus dat de verbroken wet hersteld werd. De gerechtigheid vereiste dat door leven te offeren Adam en zijn nageslacht teruggebracht werden in de tegenwoordigheid van God. Er is in deze wereld nimmer een zonde waar geen voldoening voor werd of hoeft te worden gedaan want als de mens zondigt moet dat hersteld worden of er is een straf vereist waardoor de schuld wordt betaald en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.