Alle ‘heiligen der laatste dagen’ gaan het nieuw en eeuwig verbond aan wanneer zij zich laten dopen en lid worden van  ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Zij verbinden zich om óp te houden met het koninkrijk van de duivel te steunen en óp te houden met het koesteren van de koninkrijken van deze wereld. Zij gaan het nieuw en eeuwig verbond aan om alléén het koninkrijk van God en geen enkel ander koninkrijk te steunen. Zij leggen een eed van de heiligste soort af voor de hemelen en de aarde, en ook op de geldigheid van hun eigen verlossing dat zij de waarheden en rechtschapenheid zullen steunen in plaats van goddeloosheid en valsheid, en het koninkrijk van God zullen opbouwen in plaats van de koninkrijken van deze wereld. (Lesboek leringen van kerkpresidenten Brigham Yong).

     De doop in water is zonder de doop door geestelijk vuur en de heilige Geest van geen nut want zij zijn beide nodig en onafscheidelijk met elkaar verbonden want een persoon moet uit water en Geest geboren worden om het koninkrijk van God te kunnen binnen gaan. (Joseph Smith, HC, deel 6, blz. 316.)

     De contractuele verplichtingen die u als mens als een deel ven het doopverbond op u moet nemen zijn: 1. Lid worden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ door in de kudde van God te komen wat het koninkrijk van God op aarde is. 2. Zijn volk te worden genoemd wat betekend dat u de naam van Jezus Christus op u neemt. (LV 18:17-25.) 3. Elkanders lasten te dragen, zodat ze licht mogen zijn. 4. Met de treurende te treuren. 5. Hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. 6. Ten alle tijden als getuigen van God en Jezus Christus te staan, waar gij u ook mogen bevinden, zelfs tot in de dood. 7. Overeenkomen God te dienen en zijn geboden te onderhouden.

     De verplichtingen die God nakomt, wanneer u al deze dingen doet, zijn: 1 Zijn Geest overvloediger over u uitstorten door middel van de gave van de heilige Geest zodat u altijd in het gezelschap van de heilige Geest vertoeft en 2. U zal door God worden verlost en een deelgenoot van de eerste opstanding worden en het eeuwige celestiale leven hebben.

     De Heer heeft bevolen dat alle mensen, door het juiste gezag,  gedoopt moeten worden om het koninkrijk des hemels te kunnen binnengaan want het is absoluut noodzakelijk voor de verhoging. Door de doop gaat de mens een verbond met God aan door te beloven de volledige wet van het herstelde evangelie voor altijd te zullen onderhouden. Op zijn beurt schenkt Hij de mens de heilige Geest. Aldus worden wij gereedgemaakt met rechtvaardigheid en goddelijke macht om zijn koninkrijk binnen te gaan. Joseph Smith zei, terwijl hij de nadruk legde op de enorme belangrijkheid van de doop: ‘God heeft bepaalde wetten vastgesteld die vast en onveranderlijk zijn. Bijvoorbeeld: God heeft de zon, maan en sterren in de hemel geplaatst en ze wetten, voorwaarden en grenzen gegeven die zij niet kunnen overtreden, behalve op zijn gebod. Allen bewegen zich in volmaakte harmonie sfeer en orde en zijn lichten, wonderen en tekenen voor ons. Volgens hetzelfde beginsel beweer ik dat de doop een teken is dat door God verordineerd is, en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.