De allerbelangrijkste offerande, het grootste werk dat ooit voor het mensdom is gedaan en wat het keerpunt is geworden in de geschiedenis van de mens, is de verzoening van Christus. Het was een plaatsvervangend offer dat Jezus Christus voor ons bracht, voor ons die vervreemd waren van God. Hij gaf zijn leven vrijwillig als een offer dat van tevoren werd geboden opdat wij eeuwig mochten leven. Hij aanvaarde het als een boetedoening voor de verbroken wet en is het middel waardoor wij, Gods kinderen, zaligheid kunnen beërven.

Als wij ons bekeren zal de verzoening de last van zelfs grote zonden opheffen want Christus heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matteüs 11:28-30.) De last van zonde en berouw is iets dat zowel gevreesd als vermeden moet worden. De Heiland heeft echter het middel verschaft  waardoor de meest afschuwelijke zonden vergeven kunnen worden en dit door bekering en gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie want de verzoening van de Heiland maakt dit effectief.

Wij geloven dat de grootste gebeurtenis in de geschiedenis, ooit verteld in de analen van de geschiedenis, de verzoening van Christus is. Het verslag van zijn opstanding en hemelvaart zouden zonder die verzoening niet volledig zijn geweest want de verzoening is de climax van die geschiedenis. Ze is ook nu zo’n ruim 2000 jaar na dit gebeuren het middelpunt en de spil van al het oprecht christelijk denken want in Lucas 22:39–44 kunnen wij lezen.  ‘En Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden Hem. En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen’ .

Het was daar dat de Heiland boette voor alle smarten, zonden en overtredingen van ieder mens die ooit heeft geleefd of nog zal leven. Daar dronk Hij de bittere beker leeg en leed Hij om te voorkomen dat de bekeerlijken lijden. Na deze afschuwelijke ervaring volgde Golgota, waar Hij aan een kruis werd genageld wat nog een brute en pijnlijke foltering was die Hij moest doorstaan om de verzoening van het mensdom teweeg te brengen.

In een openbaring die in maart 1830 aan de profeet Joseph Smith is gegeven, krijgen we enigszins een beeld van dit lijden als de Heiland zelf verklaart: ‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren; maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; welk lijden Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker niet behoefde te drinken, en kon terugdeinzen. (LV 19:16–18). En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.