De beginselen en wetten van het evangelie die de Heer in onze tijd heeft hersteld, verschillen niet veel van wat Hij in vroeger tijden heeft geopenbaard. Van de ‘heiligen der laatste dagen’ wordt, net als van de vroegere heiligen, verwacht, dat zij eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zullen zoeken, ‘s Heilands goddelijke formule voor succes en volmaking is altijd dezelfde geweest: “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Matteüs 6:33.)

De Heer Jezus Christus wil dat wij in de eerste plaats werken aan het ontwikkelen van ons eigen karakter, van rechtvaardigheid, ijver en godsvrucht. Daarna moeten we hetzelfde doen voor anderen. Dat wil zeggen, Hem helpen bij het onderwijzen, dopen en tot volmaking brengen van mensen en hele gezinnen over de gehele wereld.

Zelfs in onze eigen tijd is het mogelijk om ons op vele terreinen te vervolmaken. Wij kunnen, bijvoorbeeld, volmaakt worden in het ons onthouden van koffie, thee, tabak, alcohol en drugs, in het betalen van onze tiende, in het bijwonen van de avondmaalsvergadering, op het gebied van eerlijkheid, kuisheid, naastenliefde, stiptheid, betrouwbaarheid, en vele andere deugden. Als wij er vandaag in slagen een beginsel van het evangelie volmaakt na te leven, kunnen wij er morgen twee volmaakt naleven. Volmaaktheid op het ene terrein voert op haar beurt tot volmaaktheid in iets anders.

Ik getuig dat onze verrezen Heer en Verlosser op aarde terug zal komen in zijn verrezen, onsterfelijke lichaam van vlees en beenderen en in goddelijke heerlijkheid en macht. Bij zijn eerste komst op aarde werd Hij misverstaan, veroordeeld en bespot en was Hij een man vertrouwd met veel ziekte. (Zie Jesaja 53:3.) Bij zijn eerste komst deed Hij verzoening voor de zonden van de wereld. Wanneer Hij, echter, de tweede keer komt, zal Hij komen als een triomferende Koning der koningen en een glorierijk Heer der heren. (Zie Openbaring 17:14.)

Hij zal oordelen over zondaars die zich niet hebben bekeerd. Hij zal komen als de Almachtige God om de aarde te zuiveren en om zijn glorierijke duizendjarige regering in te luiden. (Zie tiende Artikel des Geloofs.) De Heer Jezus Christus en de verrezen heiligen zullen gedurende de duizend jaar van het millennium op aarde regeren. (Zie Leer en Verbonden 29:11.)

Satan zal worden gebonden en geen macht hebben om enig mens te verleiden. (Zie LV 43:31.) Aan het eind van het duizendjarig rijk zal Satan voor een korte periode ontbonden worden, en daarna komt het einde van de wereld. Satan en zijn trawanten zullen voor eeuwig worden verbannen. Ieder mens zal uit het graf worden opgewekt en voor God staan om te worden geoordeeld. Onze Heer, Jezus Christus, zal met de kroon zijner heerlijkheid worden gekroond ten einde voor eeuwig te regeren. (Zie LV 76:108.) Zij die tot het einde toe hebben volhard en het eeuwige leven hebben verworven, zullen voor eeuwig bij Hem en bij onze Hemelse Vader in het celestiale koninkrijk wonen.

Ik getuig dat Hij de schepper is van “alle dingen, mooi en fijn, alle wezens, groot en klein”. Hij is meester over de oceaan, de aarde en het uitspansel. Hij is de beloofde Messias. Hij is de overwinnaar van de dood en het graf. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.