Wat een groot verschil is er tussen de wijzen enerzijds, en Herodes en de godsdienstige leiders te Jeruzalem anderzijds. De motieven van Herodes om de geboren Koning van de Joden te doden (Matteüs 2:2), waren van politieke aard. Hij was bang voor een troonpretendent. Herodes stond hierom bekend. Hij heeft zelfs zijn eigen zonen Alexander en Aristobulus, en nog eens drie jaar later zijn zoon Antipater, laten executeren omdat hij vreesde dat ze hem van de troon zouden stoten. Hij was een werktuig in de hand van de satan in een poging de plannen van God te dwarsbomen. Van deze wrede koning, die er later niet voor terugdeinsde om alle jongetjes jonger dan twee jaar in het gebied van Betlehem te laten vermoorden, kon een dergelijke poging verwacht worden. Hij raadpleegde de Joden om de plaats van geboorte te kennen, en de wijzen om het tijdstip van de geboorte te kennen.

Maar nog erger was de houding van de overpriesters en de Schriftgeleerden. Wellicht gaat het hier om de Joodse raad, het sanhedrin, dat door Herodes werd bijeengeroepen. Dit hoogste gerechtshof van de Joden bestond uit 70 priesters, oudsten en Schriftgeleerden, met de hogepriester als voorzitter. Jezus, zegt dat Hij veel van hen te lijden zou hebben (Matteüs 16:21). Samen staan ze bij het kruis om Jezus te bespotten (Matteüs 27:41). Het gaat hier dus om de hoogste leiders van het volk. Zij hechtten totaal geen waarde aan de boodschap van de wijzen. Wel hielpen zij Herodes om uit te zoeken waar de Koning geboren was, en dat vanuit de Schriften (Micha 5:1, 3; 2 Samuël 5:2). Des te sprekender is het dat zij niet alleen Micha 5:1 citeren, maar daarbij ook refereren aan de zalving van David tot koning door het volk (2 Samuël 5:2; 1 Kronieken 11:2). Ook vermelden zij dat Betlehem niet de geringste stad was, want uit Betlehem kwam de beloofde Leidsman. Alles vond plaats volgens de Schriften, en toch geloofden zijzelf niet dat de Messias geboren was. Vervolgens gingen zijzelf niet op weg om hun Koning hulde te bewijzen. Ze konden wel vertellen waar de verwachte Koning zou zijn geboren, maar gingen er zelf niet heen. Ondanks de komst van de wijzen en de boodschap die zij brachten, hield Jeruzalem (‘de stad van de grote Koning’) zich daar niet mee bezig.

Het is een compleet falen van Israël, wat heel het evangelie volgens Matteüs zo doorgaat. Er kan menselijkerwijs wel angst voor represailles van koning Herodes achter zitten. Herodes was, zoals gezegd, een wrede koning, die bij elk vermoeden dat er strijd kon ontstaan om het koningschap meteen hardhandig ingreep. Het is uit de geschiedenis bekend dat hij ook wel eens Joodse geestelijke leiders heeft laten ombrengen. Maar erger dan dat was het ongeloof. Zij die de Schriften zo goed kenden, hadden moeten weten dat elke poging van de satan om Gods plannen te dwarsbomen tevergeefs was. Als zij werkelijk hadden geloofd dat de Messias geboren was, dat de geboorte van Jezus de vervulling van de door henzelf geciteerde Schriftplaats was, hadden ze reden genoeg om Hem te zoeken, al was het maar in het geheim zoals Nicodemus later zou doen (Johannes 3). Maar zij geloofden niet. Heel het Matteüs-evangelie door weerstaan ze Hem. ‘Hij kwam tot de zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Johannes 1:11), (Oude Sporen) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.