In deze tijd, waarin wij thans leven, ontkennen of twijfelen de meeste mensen aan het bestaan van God, Elohim, en aan zijn Zoon Jezus Christus, die in het oude testament Jehova wordt genoemd. Zij houden vol dat alle gedragsregels door mensen zijn opgesteld en dat, in het kader van de vrije meningsuiting en democratie, deze regels naar eigen goeddunken kunnen worden gebruikt.

Toch is de bewering dat God bestaat en de absolute waarden van goed en kwaad, een zaak die ons gedrag fundamenteel bepaalt. De wetenschappelijke wijze van benadering bestaat grotendeels uit de meest essentiële zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen. Hierdoor zijn er veel christenen die vergeten om de eenvoudige fundamentele waarheden onder de aandacht te brengen, omdat ze veronderstellen dat iedereen die maar moet begrijpen. Niets is minder waar, in de huidige wereld is het heel noodzakelijk dat wij de nadruk leggen op de fundamentele waarheden waarop ons geloof gevestigd is, en in de kern is dat het bestaan van God.

De verloochening van God en de afzwakking van zijn rol in het hedendaagse leven vindt zijn oorsprong uit de renaissance tijd en is daarom zodanig ingeburgerd dat het goede op fout is gaan lijken en het foute op het goede. De bekendheid van de menselijke rede heeft goede gevolgen gehad, want de wetenschap heeft ontelbare verbeteringen gebracht, maar door het verwerpen van goddelijk gezag als de ultieme basis van goed en kwaad en God door wetenschap vervangen hebben, doet vele gelovigen zich afvragen: “Waarom telt de willekeur van de briljante liberale filosofen of zelfs de willekeur van een hooggerechtshof bij morele beslissingen zwaarder dan de wil van God?” Wie de goddelijke invloed in hun leven door de menselijke rede vervangen hebben, hebben zichzelf verzwakt en daarmee afbreuk aan de samenleving gedaan.

Ik ben dankbaar dat er twee manieren zijn om kennis te krijgen, namelijk de wetenschappelijke en de geestelijke methode, die begint met geloof in God en steunt op de Schriften, geïnspireerd onderwijs en persoonlijke openbaring. Er bestaat uiteindelijk geen conflict tussen de kennis die we door deze verschillende methodes krijgen omdat God, onze almachtige eeuwige Vader, alle waarheid kent en ons oproept om beide methodes te gebruiken.

Onze verantwoordelijkheid voor het bepalen van ons eigen levenslot wordt bij ‘heiligen der laatste dagen’ geaccentueerd door een levendig besef van de onbegrensde tijdsruimte, de onbelemmerde vrijheid en de mogelijkheid van mimer-eindigende vooruitgang en ontwikkeling, die ons geestelijk ter beschikking staan. Hierdoor zal er een verlangen in ons opkomen om ons gedrag te herzien en meer in overeenstemming te brengen met de wetten der eeuwigheid en behoefte hebben aan goede leiding, opdat wij niet in onwetendheid de verkeerde koers kiezen en kostbare vertraging ondervinden of  geestelijk onherstelbare schade lijden.

Als ‘het zout van de aarde’ (Mattheüs 5:13) moeten wij als heilige der laatste dagen onze smaak behouden door ons geloof na te leven en als getuige van God stelling nemen. Als we dat doen, voegen we ons bij wie de ultieme overwinning van waarheid en deugd behalen, wanneer ‘elke knie zich zal buigen, en elke tong God en de Heer Jezus Christus zal belijden.’ (Romeinen 14:11), die wij aanbidden en die wij dienen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.