Wij leven in een tijd van twisten en verwarring, waarin de christenen roepen: “Ziet, hier is de Christus, of daar” (zie Matteüs 24:23, Statenvertaling) waarmee zij bedoelen, “Hier is de weg tot zaligheid, of daar.” Wij horen stemmen die over ondergang spreken en stemmen die over heerlijkheid spreken. De leerstellingen en dogma’s van de denominaties afsplitsingen en sekten zijn in strijd met elkaar. Wij worden aangespoord om in leerstellingen te geloven die onenigheid veroorzaken en te wandelen op kromme paden.

De klanken zijn disharmonisch; het gesnater houdt niet op; en de boodschappen zijn in tegenspraak met elkaar. Het is toch zeker zelfs voor de meest verblinde fanaticus duidelijk dat de tegengestelde godsdienstige standpunten niet allemaal waar kunnen zijn?

In het midden van deze woordenstrijd en het rumoer van al die meningen verheffen wij een kalme en redelijke stem, een stem die klinkt als het geschal van een bazuin, een stem die door de macht van de Geest weerklinkt in het hart van berouwvolle zielen. Het is een stem die woorden van eeuwig leven hier en nu verkondigt en mensen voorbereidt op het verkrijgen van onsterfelijke heerlijkheid in eeuwige koninkrijken die zullen ontstaan.

Wij, de ‘heiligen der laatste dagen’ zijn de dienstknechten des Heren en Hij heeft ons gezonden om alle mensen uit te nodigen om tot Christus te komen en volmaakt te worden in Hem. Wij zijn gezonden om te getuigen van de ware en enige Christus, van het ware en enige evangelie dat via Joseph Smith is hersteld, van de ware en enige zaligheid.

Wij nodigen alle mensen uit om te luisteren en acht te slaan op ons getuigenis. De Christus die wij prediken, en van wie wij getuigen zijn, is bekend op de volgende zeven manieren: 1. Christus – de Schepper, 2. Christus – de God van onze vaders, 3. Christus – de beloofde Messias, 4. Christus – de sterfelijke Messias, 5. Christus – de Gekruisigde en toch Opgestane, 6. Christus – de hedendaagse Messias, 7. Christus – de Messias van het millennium.

Daar wij weten waar wij over spreken, en door hedendaagse openbaringen een zekere kennis hebben die ons door de Geest gegeven is, verheffen wij nu onze stem ter ere van de Heer Jezus Christus, van wie wij getuigen zijn. Ons geloof is gericht op de ware en levende Christus, die onze Vriend is, onze Heer, onze God, en onze Koning en die wij in eerbiedige aanbidding dienen.

Wij weten dat Hij Gods almachtige Zoon is, dat Hij het leven en de onsterfelijkheid door het herstelde evangelie gebracht heeft en dat allen die in Hem geloven, zoals Hij nu geopenbaard wordt door de levende profeten van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, samen met Hem zalig zullen worden in het koninkrijk zijns Vaders. Wij nodigen alle mensen overal uit, alle mensen van alle naties, alle talen, en volkeren, om tot Christus te komen en in Hem vervolmaakt te worden. Wij nodigen alle mensen uit om de Vader te aanbidden in de naam van de Zoon door de macht van de Heilige Geest. En als de vertegenwoordigers des Heren, en in zijn naam handelend, beloven wij allen die dit doen – allen die de werken der gerechtigheid doen – dat zij vrede zullen hebben in dit leven en het eeuwige leven in de komende wereld, want de Heilige Geest zal de waarheid over Hem in uw hart bekend maken. En dit is mijn getuigenis in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.