In onze sceptische, verwarde, goddeloze wereld, is het kennen van de waarheid en het bezitten van een grote, nederige en ernstige overtuiging dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, een zeer kostbaar iets. Ik heb het getuigenis van de goddelijkheid van mijn Heiland verkregen door middel van de zoete invloed en macht van de Heilige Geest. Ik heb dit getuigenis in mijn hart ontvangen en het gaat alle andere bewijzen te boven. Het vertelt mijn ziel dat mijn Verlosser, Jezus Christus, bestaat.

Deze stille, zoete overtuiging heb ik in mijn jonge jaren ontvangen, terwijl ik thuis, in ons eenvoudig huisje, voor mijn moeder de afwas deed. Ik stond daar dan in mezelf te mijmeren en kon ik niets anders verzinnen dan dat Hij werkelijk bestaat. Dat had ik ook wanneer ik in het pakhuis de kippen aan het stoppelen was die mijn vader in zijn poeliersbedrijfje langs de deuren probeerde uit te venten.

Later, ik was inmiddels 55 jaar en meerdere huwelijksrelaties verder, ben ik, via de Elders van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, aan de weet gekomen dat mijn leven niet begon bij mijn geboorte, net zoals ik nu weet dat ik niet zal ophouden te bestaan bij mijn dood. Verder weet nu ik ook heel zeker dat het leven van Christus niet in Bethlehem begon; en dat het evenmin eindigde op Golgota. Sprekende over zichzelf, zei de Heer Jezus Christus: “Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.” (Johannes 17:4-5.)

Ik getuig dat Jezus Christus de eerstgeboren Zoon van God in de geest was. Net als de Vader zelf was Hij een persoon van grote macht en intelligentie in het universum. Voordat deze wereld geschapen werd, woonde Hij bij zijn Vader in de hemel en regeerde Hij samen met Hem in het voorbestaan op een geestelijke grondslag. De Heer Jezus Christus had veel te maken met onze groei en opleiding voordat wij op aarde geboren werden. Hij was, onder leiding van de Vader, de Schepper van deze aarde en Hij aanvaardde de aanstelling om hierheen te komen en haar Verlosser te zijn. Hij was het die in de grote raadsvergadering in de hemel naar voren kwam en zei: “Hier ben Ik, zend Mij.” (Abraham 3:27.) “Vader, Uw wil geschiedde, en Uw zij de heerlijkheid, in der eeuwigheid.” (Mozes 4:2.)

Over zijn geliefde Zoon, heeft onze Hemelse Vader gezegd: “En ontelbare werelden heb Ik geschapen, en ook deze heb Ik voor Mijn eigen oogmerk geschapen; en Ik schiep ze door de Zoon, Die Mijn Eniggeborene is.” (Mozes 1:33.) “Er was geen ander goed genoeg, de losprijs te voldoen, maar Hij alleen kon ons de poort des hemels opendoen” (lofzang 130), daar Hij het enige geschikte, ervoor in aanmerking komende, waardige, bekwame, gewillige, volmaakte en bevoegde wezen was en is voor dit grote, opperste offer.

Ik getuig dat Hij de schepper is van, “alle dingen, mooi en fijn, alle wezens, groot en klein”. Hij is meester over de oceaan, de aarde en het uitspansel. Hij is de beloofde Messias. Hij is de overwinnaar van de dood en het graf. Hij is de Vredevorst. (Zie Jesaja 9:6.) Hij is dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid. (Zie Hebreeën 13:8.) Eindeloos is zijn naam. Eeuwig is zijn naam. Hij is Jezus de Christus. Daarvan getuig ik in zijn heilige naam. Amen.