In het meest indrukwekkende gebed dat ooit is uitgesproken bad Jezus voor Zijn discipelen op die avond dat Gethsémané Hem wachtte, en zei tot Zijn Vader: “Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. (Zie Johannes17:11, 14-15.)

Hij bad niet alleen voor Zijn discipelen, maar, zoals Hij zei: “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.” (De verkondiging van de discipelen) (Zie Johannes 17:20.) Deze tekst heeft duidelijk betrekking op het goddelijke doel van het bestaan van mensen in deze sterfelijke proeftijd. In het Boek Abraham wordt dit doel uitdrukkelijk door de Hemelse Vader aan de andere intelligenties uiteengezet: “En er stond Een in hun midden die gelijk God was, en Hij zeide tot hen die bij Hem waren: Wij zullen naar beneden gaan, want er is ruimte daar, en wij zullen van deze stoffen nemen en wij zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden.” (Abraham 3: 24-25.) En zo is onze plaats op deze wereld door God bepaald. Wij mogen hem niet verlaten. Jezus zelf heeft gebe-den dat wij er niet uit weggenomen zouden worden.

Er kan weinig twijfel over bestaan dat materialistische wetenschap een verdovende werking hebben gehad op de morele ontvankelijkheid van een te groot deel van onze jeugd. Slechts eigenbelang blijft over als drijfveer, en genot als het enige doel van het leven. Het is de plicht van de ouders en ook van de Kerk om de jongelui niet alleen te leren maar ook aan te tonen dat een leven van waarheid en morele reinheid vreugde en geluk brengt, terwijl overtreding van morele en sociale wetten slechts tot ontevredenheid en leed leidt en tot ontaarding kan leiden.

De mens heeft een tweeledige natuur — de ene verwant aan het aardse of dierlijke leven, de andere verwant aan het goddelijke, want ieder mens is een geesteskind van zijn hemelse Vader. Het lichaam van de mens is slechts het tabernakel waarin zijn geest verblijft.

Veel te veel mensen zijn ertoe geneigd om het lichaam te zien als mens, en dientengevolge is hun streven gericht op het bevredigen van de genoegens, begeerten, verlangens en hartstochten van het lichaam. Te weinig wordt beseft dat de werkelijke mens een onsterfelijke geest is, dat “de intelligentie of het licht der waarheid” bezield werd als een individueel wezen voordat het lichaam werd verwekt, en dat dit geestelijke wezen, met al zijn kenmerkende eigenschappen, eeuwig zal blijven voortbestaan.

Hetzij dat een mens tevreden zal blijven met wat de dierlijke wereld hem heeft te bieden, zich moeiteloos overgevend aan de gril van zijn begeerten en hartstochten, en steeds verder en verder wegglijdt in het rijk van de bevrediging, of dat hij door zelfdiscipline opstijgt tot intellectuele, morele en geestelijke geneugten, hangt af van de keuze die hij iedere dag — neen, ieder uur van zijn leven maakt. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.