Door geloof in Christus en de werkzaamheid van zijn zoenoffer wordt de vlam van het geestelijk leven in de ziel van de gelovige aangewakkerd. Deze geestelijke opleving heeft direct te maken met het proces van persoonlijke heiliging. De volgende uitspraken verduidelijken verder de manier waarop de heiligende machten van de verzoening het leven van de mensen kan zuiveren: “De verzoening van Christus is de rots waarop alle dingen rusten die te maken hebben met de zaligheid en het eeuwige leven. Vandaar dat de Heer tot Adam zegt: “Door het bloed wordt gij geheiligd.” (Mozes 6:60) Ofschoon gewoonlijk in de Schriften wordt gezegd dat de mensen worden geheiligd ‘door het ontvangen van de heilige Geest’. (3 Nephi 27:20.) Dat wil zeggen, dat ofschoon de mensen worden geheiligd door de macht van de heilige Geest, een dergelijk heiligingproces pas effectief is en kan werken door het vergieten van het bloed van Christus. Vandaar dat Moroni zegt: ‘En voorts, indien gij door de genade Gods volmaakt zijt in Christus en zijn macht niet verloochent, dan zijt gij geheiligd in Christus door de genade Gods, wegens het vergieten van het bloed van Christus, dat in het verbond van de Vader tot vergeving van uw zonden dient, opdat gij heilig wordt, zonder smet.” (Moroni 10:33.) “ (McConkie, DNTC, deel 3, blz. 188.)

De definitie van geheiligd worden is rein, zuiver en smetteloos worden, vrij zijn van het bloed en de zonden van de wereld, een nieuw schepsel van de heilige Geest worden, een schepsel wiens lichaam is vernieuwd door de wedergeboorte van de Geest. Heiliging is een staat van heiligheid, een staat die men alleen bereikt door te leven in overeenstemming met de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie. Het plan van zaligheid is het systeem en het middel waarvan de mens gebruik kan maken om zijn ziel te heiligen en daardoor een celestiale erfenis waardig te worden.

Zij die deze staat van reinheid en volmaaktheid bereiken, kunnen, wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, God en de dingen van zijn koninkrijk zien. (LV 84:23; 88:68; Ether 4:7.) De drie Nephieten werden ‘in het vlees geheiligd, zodat zij heilig waren en de machten der aarde geen vat op hen hadden’. (3 Nephi 28:39.)

Nu is het wel belangrijk dat wij weten hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het bloed, wat Christus vergoten heeft, voor ons ook zinvol is. De mensen kunnen alleen in “gerechtigheid” in het koninkrijk van God zalig en verhoogd worden. Daarom moeten wij ons van onze zonden bekeren en in het licht wandelen zoals Christus in het licht is, opdat zijn bloed ons mogen reinigen van alle zonden en opdat wij contact met Christus mogen hebben en van zijn heerlijkheid en verhoging mogen ontvangen. (Joseph Fielding Smith in CR van oktober 1969, blz. 109.)

Welk hart zou niet smelten in liefde en dankbaarheid voor de Heiland en het offer van zijn bloed waarmee wij ons zo persoonlijk moeten bezighouden? Wanneer de Geest in alle stilte louterend op de ziel inwerkt en wij nader tot de Meester komen, begint het besef, dat wij volledig afhankelijk van Hem zijn, in ons te dagen. Hoe zou iemand, zoals Hij, zoveel om ons kunnen geven dat Hij ernaar verlangt een oneindig zoenoffer voor ons te brengen? En toch is dat zo! En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.