Bij het laatste oordeel zullen allen, behalve de zonen des verderfs, een eeuwige woonplaats toegewezen krijgen in een bepaald koninkrijk van heerlijkheid. “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen.” (Johannes 14:2, zie ook Ether 12:32.) De heerlijkheid der zon (celestiale heerlijkheid) is anders dan die der maan en sterren. (1 Korintiërs 15:40-41.) Paulus werd weggevoerd tot in de derde hemel. (2 Korintiërs 12:2.) Er is een plaats zonder heerlijkheid, een plaats van eeuwigdurende straf. (L&V 76:30-38, 43-45.)

Zij, die stierven zonder wet zoals de heidense naties, of door gebrek aan getrouwheid, of toewijding, zullen al datgene ontvangen, waar zij recht op hebben. Ik bedoel niet dat zij allen uitgesloten worden om het celestiale koninkrijk te betreden want wie van hen zich bekeerd en voldoet aan de voorwaarden, kan celestiale heerlijkheid ontvangen, maar het gros van hen zal slechts terrestriale heerlijkheid als hoogste heerlijkheid kunnen ontvangen.

Petrus heeft geschreven: ‘Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.’ (1 Petrus 4:6.) Met andere woorden. “Die het getuigenis van Jezus niet ontvingen in het aardse bestaan maar na hun dood.”

Deze openbaring maakt duidelijk dat zowel diegenen die in de dagen van Noach het evangelie hoorden en verwierpen, als ook diegene die heden ten dagen een goede kans heeft gehad  om het herstelde evangelie aan te nemen, dat zij in plaats daarvan gedurende hun leven in volstrekte onverschilligheid over deze dingen leefden, het veronachtzaamden en verzuimden, dat zulke mensen niet hoeven te hopen of verwachten, dat, wanneer zij dood zijn, het werk voor hen gedaan zal kunnen worden en dat zij celestiale heerlijkheid zullen ontvangen. Zou dit wél het geval zijn dan zouden wij slechter af zijn dan de Katholieken, want die geloven dat men iemand uit het vagevuur kan laten bidden, waar zij nota bene geld voor rekenen.

Beste columnlezer, ik schrijf dit in de hoop dat u dit in acht zult nemen en dat u uw leven gaat inrichten volgens de geboden van onze Meester, dat u zich geestelijk voorbereid en het werk van de Heer gaat doen wanneer het dag is, want plotseling komt de nacht, wanneer het niemand meer zal baten om zich voor te bereiden en te arbeiden. Dit betreft ook hen, die een kans hebben gehad om het herstelde evangelie aan te nemen en die verworpen hebben.

De terrestriale heerlijkheid is de tweede van de drie graden van heerlijkheid die de mens kan beërven na het laatste oordeel. Paulus zag de terrestriale heerlijkheid die te vergelijken was met de heerlijkheid van de maan. (1 Korintiërs 15:40-41, zie ook L&V 76:71-80.) De heerlijkheid van de terrestriale wereld overtreft die van de telestiale wereld. (L&V 76:91.) Wie niet in staat is zich aan de wet van een terrestriaal koninkrijk te houden, kan geen terrestriale heerlijkheid verdragen. (L&V 88:23, 30, 38, Gids bij de Schriften.)

De telestiale heerlijkheid is de laagste van de drie graden van heerlijkheid die de mens kan beërven na het laatste oordeel. Paulus zag een heerlijkheid zoals die van de sterren. (1 Korintiërs 15:40-41, zie ook L&V 76:81-90.) Wie niet in staat is zich aan de wet van een telestiaal koninkrijk te houden, kan geen telestiale heerlijkheid verdragen. (L&V 88:24, 31, 38, Gids bij de Schriften.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.