In het tegenwoordige tijdperk geloven velen het getuigenis die in de Bijbel staan opgetekend aangaande de bediening van engelen. Zij weten niet waarom zij dit geloven dan alleen omdat in de Bijbel geschreven staat dat zij verschenen. Vraag nu of deze personen tegenwoordig in de bediening van engelen geloven en zij zullen u “nee!” antwoorden. Zij kunnen u geen reden aangeven, waarom niet dan alleen omdat het heden ten dagen niet populair is. Met andere woorden: Zij geloven wel in de bediening van hemelse boodschappers van lang geleden, maar bediening van hemelse boodschappers in onze laatste dagen van dezelfde natuur verwerpen zij. Wat raar is dat!

Indien personen, die in oude tijden geboren werden en door de bediening van engelen een kennis hadden gekregen aangaande een boodschap, die zij aan het mensdom moesten vertellen, en hun getuigenis het geslacht veroordeelde naar wie zij gezonden waren, zo vraag ik me af: Zal niet dezelfde kennis op dezelfde wijze in onze dagen aan het mensdom medegedeeld worden? Oordeel zelf!

Toen het Boek van Mormon vroeg in het jaar 1830 gedrukt werd met de namen van drie getuigen daaraan verbonden en aan het mensdom werd aangeboden, dan hadden zij daarnaast ook het ‘getuigenis van Joseph Smith’, die de vertaler was van de metalen platen die door de engel Moroni aan hem waren overhandigd. Hier spreken we dus van vier getuigen die God aan het mensdom gaf.

Buiten deze vier gaf God nog eens acht getuigen die ook van het bestaan van die metalen platen afwisten, waarvan het Boek van Mormon is vertaald. Hun getuigenis is ook aan dit boek verbonden en ook hún namen worden daarin genoemd. Zij getuigen dat zij die platen gezien hebben, dat zij die met hun eigen handen hebben aangeraakt, dat zij de graveringen op de platen hebben gezien, en dat zij met zekerheid van het bestaan van die platen afwisten. Verder verklaren zij: “Wij liegen niet, waarvan God getuigt.”

Hier hebben we dus in totaal twaalf getuigen waarvan vier getuigen spreken over een engel van God die zij hebben gezien. Naar mijn gevoel moet dat voldoende zijn om het mensdom te rechtvaardigen geloof in het Boek van Mormon te hebben. Nu hoef ik die platen niet gezien te hebben en u hoeft dat ook niet want geloof is het bewijs of getuigenis van ongeziene dingen.

Maar! Veronderstel dat deze getuigen toch belanghebbende personen waren en gewenst hadden zich te verenigen om de mensen te bedriegen. Wij kunnen bij de eerste aanblik dit niet weten, tenzij wij onze wetenschap van de Hemel ontvangen. Nu, indien ik niet tot de kerk behoorde, en werkelijk wenste te weten of het Boek van Mormon een goddelijke openbaring was/is, zou ik eerst de aard van het getuigenis waarvan ik gesproken heb, en dan de inhoud van het boek onderzoeken. Indien ik in de profetieën geen tegenstrijdigheid of ongerijmdheid vond, dat de leerstellingen eenvoudig, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn, en niet tegenstrijdig, dan zou ik de raad die in Moroni 10:4 staat opvolgen: ‘En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.’ Miljoenen mensen zijn u reeds voorgegaan en hebben dat getuigenis van God ontvangen, en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.