In 2 Korintiërs 12:7-9 kunnen wij lezen: en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. “Daarom is mij…. Een doorn in het vlees gegeven…”.

Het woord dat Paulus hier gebruikt betekent letterlijk “een puntige verticale plank van een hek” Het woord werd gebruikt voor aangepunte palen, chirurgische instrumenten of vishaken. De uitdrukking zelf doet denken aan iets dat uitermate pijnlijk en hinderlijk voor Paulus moet zijn geweest. Er zijn eindeloze debatten gehouden over wat Paulus gemankeerd kan hebben en tot de “oplossing” die werden gegeven, behoorden: een bittere en kijfachtige vrouw die zich bij zijn bekering tegen Paulus keerde, vallende ziekte, een ernstige oogaandoening, malaria en een of andere geestelijke zwakheid, waarvan hij voortdurend last had. Uit de huidige verslagen kunnen we op geen enkele manier opmaken waarvan hij voortdurend last had of wat Paulus bedoelde.

Waar we wel zeker van kunnen zijn, is dat ieder van ons zwakheden heeft, zowel geestelijke als lichamelijke, die Satan zal gebruiken om het ons lastig te maken. Broeder Harold B. Lee heeft gezegd: “De Heer heeft ons in de Schriften verteld dat Satan een vijand van alle gerechtigheid is. Op grond hiervan zullen zij die een hoge positie bekleden in het koninkrijk van onze Vader het voorwerp van zijn aanvallen worden. U kunt er zeker van zijn, zoals de apostel Paulus ook wist, dat u die op de verschillende posten in het koninkrijk van onze Vader presideert het voorwerp zullen worden van de woeste aanvallen van de duivel.

…..Soms worden u gebreken, moeilijkheden of ontberingen gegeven om uw ziel te beproeven. En de macht van Satan schijnen tegen u te worden aangemonsterd; zij liggen op de loer en trachten uw weerstandsvermogen te ondermijnen. Maar uw zwakheid zal u, door deze gebreken, de kracht van God geven die op u zal rusten net zoals de apostel Paulus werd verzoend en getroost door de gedachte dat door zijn beproevingen de macht van God op hem zou rusten”. (CR van oktober 1949, blz. 57.)

Paulus vroeg drie keer aan de Heer of de doorn voor het vlees (een engel van satan, die hem met vuisten sloeg) zou mogen worden weggenomen. Maar God had in zijn raadsbesluiten iets beters voor zijn arme dienstknecht in petto want zijn antwoord was: “Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht”.

De doorn was zeker niet aangenaam voor Paulus. Hij begreep er weinig van, dat hij door zijn zwakheid en lijden een geschikter werktuig voor de Heer zou zijn en hij zweeg uit eerbied en boog met blijdschap voor de wil van de Heer, die machtig is alle dingen aan zich te onderwerpen. Wat een heerlijk perspectief ging er voor de ogen van de apostel open, toen de Heer hem openbaarde dat hij een vat zou zijn dat vol was van de kracht van Christus. Dat is een mooi voorbeeld van onderwerping voor ieder van ons.

Als we iets van dit onderwerp willen begrijpen, dan moeten wij accepteren dat God niet altijd onze gebeden verhoort en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.