In het zuidwesten van de Verenigde Staten leven al heel lang de Pueblo’s indianen. Zij leefden daar in een soort van gestructureerde appartementen die van steen, modder en andere lokale materialen gebouwd waren. Deze structuren waren meestal gebouwd met meerdere verdiepingen rond een open plein. De kamers waren laag en alleen via een ladder toegankelijk gemaakt waardoor zij beschermd konden wonen tegen inbraak en ongenode gasten. Zo leefden honderden tot duizenden Pueblo’s bij elkaar.

Ze beschouwden het land als gemeenschappelijk eigendom en hun oogst, vlijt en arbeid kwam de hele gemeenschap ten goede, maar dan ook niet meer dan dat. Ook de rotsbewoners in die omgeving leefden op die wijze. (Zie: ‘America before Columbus’ -DeRoo, blz. 95.)

Antonio Montesino (ca. 1475-27 juni 1540) was een Spaanse monnik die opkwam tegen de uitbuiting van de indianen op het eiland Hispanola. Hij en zijn medebroeders lieten daar een protest over horen waardoor hij naar Spanje werd teruggeroepen om daar de Spaanse koning van zijn bevindingen te overtuigen. Dit had tot gevolg dat in 1512, ter bescherming van de rechten van de indianen, de wetten van Burgos werden aangenomen. Toen het volk de schepper van alle dingen trouw dienden uit dank voor de weldaden die zij van hem ontvingen, beschreef Montesino dit als de ‘gouden eeuw’. Helaas werd deze gezegende tijd opgevolgd door een periode van afvalligheid waarin de mensen vervielen tot slechte gewoonten en het aanbidden van valse goden. (Zie The Ayar-Inca’s blz. 77.) Deze periode leidde hen naar de ondergang.

De Mayacultuur is ongeveer 2000 v. Chr. ontstaan en duurde tot ongeveer 250 n. Chr. maar veel Mayasteden kenden hun hoogtepunt tijdens de klassieke periode ongeveer 250 tot 900 na Chr. Invloeden van de Mayacultuur zijn nog terug te vinden tot in Honduras, Belize, Guatemala, het noorden van El Salvador en Mexico.

Zoals het oude keizerrijk de ‘gouden eeuw’ van de Maya-beschaving was, zo was het ook de edelste periode van de Maya-godsdienst, voordat deze tot bloedige orgiën degenereerde.

Het Boek van Mormon zegt in 4 Nephi: “En het geschiede dat er geen twist in het land was wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. En er was geen afgunst noch strijd, noch opschudding, noch hoererij, noch leugen, noch moord, noch enigerlei wellust; en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand Gods waren geschapen. (1:15-16.)

En het geschiedde dat er tweehonderd jaar waren verstreken; en op enkelen na was het gehele tweede geslacht heengegaan. En nu wil ik, Mormon, dat gij weet dat het volk talrijk was geworden, zodat zij over het gehele oppervlak van het land waren verspreid, en dat zij buitengewoon rijk waren geworden wegens hun voorspoed in Christus. En nu, in dat tweehonderd-eerste jaar, begonnen er onder hen zodanigen te zijn die zich in hoogmoed verhieven, zodat zij kostbare kleding droegen en allerlei prachtige parels, en de prachtige dingen van de wereld. En vanaf die tijd hadden zij hun goederen en hun bezit niet meer gemeenschappelijk onder elkaar. En zij begonnen in standen verdeeld te worden; en zij begonnen voor zichzelf en om gewin kerken op te bouwen en begonnen de ware kerk van Christus te verloochenen. En het geschiede, toen er tweehonderdtien jaar waren verstreken, dat er vele kerken in het land waren; ja, er waren vele kerken die beweerden de Christus te kennen, maar toch verloochenden zij het merendeel van zijn evangelie, zodat zij allerlei goddeloosheid aannamen en het heilige bedienden aan hem wie het was verboden omdat hij niet waardig was. (1:22-27.)

Er waren dus tijden dat de Pueblo indianen en de indianen op het eiland Hispanola en de Nephieten in het Boek van Mormon alle dingen gemeen hadden. Het huidige socialisme is een politieke maatschappijvorm, die gebaseerd is op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Toch echter was het socialisme onder de Pueblo’s, Maya’s en de Hispanola bewoners er een zoals de dromers uit voorbijgegane eeuwen dit zich hadden voorgesteld en waar hedendaagse onpraktische theoretici thans over spreken.

Het bestond eens, omdat de essentiële voorwaarden zodanig waren gecombineerd dat inmenging van buitenaf, van welke aard dan ook, absoluut buitengesloten was. Het waren dus zeer bijzondere en opmerkelijke volken in een vroeg stadium van beschaving en gecombineerd met een buitengewoon bekwaam staatsmanschap. (Inca’s of pent, Markham, blz. 169.)