Omdat het Boek van Mormon, door mensen van allerlei pluimage, steeds meer bestudeerd wordt, wordt steeds meer duidelijker hoe vermeldenswaardig, het geestelijke huzarenstukje is geweest wat de profeet Joseph Smith geleverd heeft. Nu is de wetenschap geen plaatsvervanger voor een geestelijke ervaring. Ouderling B. H. Roberts (1857-1933) van de Zeventig heeft terecht gezegd: “De macht van de Heilige Geest moet altijd de belangrijkste bron zijn voor het bewijs dat het Boek van Mormon waar is. Elk ander bewijs komt op de tweede plaats. Geen enkele bewijsvoering, hoe knap ook; geen enkel argument, hoe gevat ook, kan ooit die plaats innemen.”

Toch speelt de wetenschap absoluut een rol, zelfs in geestelijke zaken. De Heer heeft in 1829 in een openbaring door de profeet Joseph Smith tegen Oliver Cowdery gezegd: Ja, zie, Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen.” (L&V 8:2.) In 1832 heeft de Heer tegen Joseph Smith gezegd: En omdat niet allen geloof hebben, moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.” (L&V 88:118). Wat onverdedigbaar is wordt snel vergeten.

Alles rationaliseren kan nooit geloof tot stand brengen, maar wel geloof laten gedijen. Ouderling Roberts heeft gezegd: “En hoe duidelijker en vollediger de mededeling is, des te meer is de Heilige Geest in de gelegenheid om tot de zielen van de mensen te getuigen dat het werk waar is.”

En uw verstand is in het verleden verduisterd geweest wegens ongeloof en omdat u de dingen die u hebt ontvangen, lichtvaardig hebt opgevat — welke eigenwaan en welk ongeloof de gehele kerk onder veroordeling hebben gebracht. En die veroordeling rust op de kinderen van Zion, ja, op allen. En zij zullen onder die veroordeling blijven totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond indachtig zijn, ja, het Boek van Mormon en de eerdere geboden die Ik hun heb gegeven om niet alleen te spreken, maar te handelen naar hetgeen Ik heb geschreven — opdat zij gepaste vruchten zullen voortbrengen voor het koninkrijk van hun Vader; anders blijven er een gesel en een oordeel om over de kinderen van Zion te worden uitgestort.” (L&V 84:54-58.)

Met andere woorden, Het Boek van Mormon is al een tijd lang door de kerk versloft, waardoor de Heer het nodig vond te openbaren dat er behoefte bestond de aandacht voor het Boek van Mormon nieuw leven in te blazen. De vruchten van deze openbaring zijn, dat in de jaren zeventig publicaties van oprechte onderzoeken van of over het Boek van Mormon met vijftig procent steeg, en aan het begin van de jaren tachtig nog eens explosief met 230 procent.

Aan het eind van de jaren twintig van de negentiende eeuw heeft de profeet Joseph Smith de gouden platen inderdaad een korte periode in zijn bezit gehad. Dat is een van de best gestaafde feiten in de geschiedenis van de ‘heiligen der laatste dagen’. Behalve Joseph Smith hebben nog elf officiële getuigen en diverse onofficiële getuigen verklaard dat de platen bestonden. Sommigen van hen hebben niet alleen de platen gezien, maar bovendien een indrukwekkende, bovennatuurlijke geestelijke bevestiging gekregen dat de platen echt waren. Uiterst nauwgezet onderzoek naar die getuigen heeft hun betrouwbaarheid en het waarheidsgehalte van hun verslagen bevestigd.

Hoewel de critici van Joseph Smith, de gouden platen die in zijn bezit zijn geweest belachelijk maken, wordt nu de wetenschap zichtbaar dat het schrijven van godsdienstige teksten op metalen (soms gouden) platen in de oudheid gebruikelijk was, sterker nog: In hetzelfde gebied en op dezelfde plaats waar de mensen van het Boek van Mormon vandaan kwamen is een vondst gedaan van een koperen rol die bij de Dode Zeerollen is gevonden. Net als de oude platen van de Nephieten is die koperen rol ook vlak voor een militaire ramp verzegeld en in een heuvel opgeborgen om ze te bewaren voor de toekomst. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.