Tot onze protestantse vrienden, en wij hebben er velen, die geloven dat zaligheid komt door geloof alleen zeggen wij: ‘Wij begrijpen uw nadruk op het geloof want wij geloven het ook. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, maar er is méér voor nodig dan alleen geloof. Er zijn bepaalde verórdeningen die u moet ontvangen en er is een bepaalde autoritéit die u moet bezitten en er zijn bepaalde wérken die u moet volbrengen, dus kom en sta ons toe de volheid van het evangelie van Jezus Christus met u te delen zodat het geen verloren is gegaan weer kan worden hersteld.

Dit is ook in overeenstemming met de leringen van de Meester. Hij zei tegen de Joden, die ervan overtuigd waren dat Hij was gekomen om te oordelen en hun godsdienst te niet te doen: ‘Meent niet dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen’. (Matteüs 5:17.) En tot onze katholieke vrienden, die geloven in  zaligheid door genade en door de sacramenten van de kerk zeggen wij: ‘Wij begrijpen uw nadruk op de sacramenten en verordeningen van de kerk want wij geloven dat óók. Zei de Meester niet: ‘Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan’. (Johannes 3:5.) De doop door iemand die de autoriteit heeft om te handelen is essentieel voor zaligheid. Maar voor zaligheid is méér nodig dan alleen de verordeningen van het evangelie. Er zijn bepaalde ‘bewijzen van geloof’ die u moet tonen en waarnaar geleefd moet worden. Er zijn bepaalde wérken die u moet volbrengen en bepaald gezág dat u moet bezitten en dat dit alles u het récht geeft in de naam van de Heer te handelen. Dit kan alleen via levende profeten komen. Dus kom en sta ons toe de volheid van het evangelie van Jezus Christus met u te delen. Wij nemen niets van u af want wat u heeft is waar. Wij willen alleen dat gene wat verloren is gegaan er aan toevoegen en dat willen wij met liefde doen want alleen liefde en opoffering kunnen mensen tot kennis van de waarheid brengen.

In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ geloven wij ‘alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren’. (Geloofsartikelen 1:9.) Dit betekent dat, hoewel er nog veel is wat we niet weten, de waarheid en leer die we hebben ontvangen, is gekomen en zal blijven komen door middel van goddelijke openbaring.

In sommige geloofstradities maken theologen evenveel aanspraak op onderwijsbevoegdheid als hun kerkelijke leiders en worden leerstellige kwesties soms een strijd van meningen tussen hen. Sommigen vertrouwen op de oecumenische raden van de middeleeuwen en hun geloofsbelijdenissen. Anderen leggen de nadruk op de redeneringen van de postapostolische theologen of op filosofie van theologen in een kunst waarmee zij Bijbelse teksten interpreteert of in een kunstzinnige verklaring van bijbelse teksten.

Wij hechten waarde aan onderzoek dat onze inzichten vergroot. In onze kerk is, net als vroeger, het vestigen van de leer van Christus of het corrigeren van leerstellige misvattingen een kwestie van goddelijke openbaring aan hen die de Heer apostolisch gezag verleent en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.