Het lidmaatschap van een kerk heeft voor een deel ten doel de geestelijke toestand van iemand te bevorderen. De omgang met elkaar is het belangrijkste middel waardoor dit bereikt kan worden. Door de omgang met elkaar, krijgen mensen met het zelfde doel en de zelfde aspiraties de kans elkander te verheffen en te versterken. Dit soort omgang stijgt ver uit boven het soort vriendschap dat men in maatschappelijke groeperingen of politieke partijen aantreft. Deze omgang is het herkenningsteken van de ware kerk want men treft het nergens anders aan.

U vraagt zich ongetwijfeld af: Wat is die unieke vriendschap die de heiligen bezitten, maar die men buiten die kerk nergens aantreft? Lees om het antwoord op deze vraag te vinden 1 Johannes 1:3-7 zorgvuldig door.

“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (Zie 1 Johannes 1:3-7.)

Ziet u dat volgens Johannes de gemeenschap met God en Christus aan de gemeenschap tussen de mensen onderling vooraf moet gaan? De boodschap van de brief van Johannes is dat we, indien wij het eeuwige leven willen verwerven, deel moeten hebben aan de ‘gemeenschap’ van God en Zijn geestkinderen. Dat kan alleen maar als we zowel God als elkander liefhebben en dienen. Alleen op deze manier kan er een ware ‘gemeenschap’ zijn. Heeft het zin wanneer iemand zegt: “Ik heb God lief”, en daarna haat aan de dag legt jegens een van Zijn geestkinderen? En omgekeerd: Van hoeveel betekenis is de uitspraak van hen die zeggen dat zij hun naasten liefhebben maar het bestaan van God ontkennen?

De wereld negeert voor het grootste gedeelte het eerste en grote gebod namelijk ‘God liefhebben’ maar besteed veel aandacht aan de naastenliefde. Maar hierdoor aanbidden zij eigenlijk op het altaar van de mensen. Nu komt bij mij de vraag naar boven: Zou Nephi Laban hebben gedood als hij de liefde voor zijn naaste boven de liefde voor God had gesteld? Zou Abraham Isaak hebben meegenomen om hem te offeren als hij het tweede gebod tot het eerste gebod had gemaakt?

De houding van de wereld wordt weerspiegeld in een zinsnede vol onwaarheid, die luidt: “Vermeet u zich toch niet God af te tasten, de juiste studie van het mensdom is de mens met al zijn lasten”. Maar alleen zij die God kennen en liefhebben kunnen Zijn geestkinderen het beste liefhebben en dienen want alleen God begrijpt Zijn geestkinderen volkomen en weet wat voor hun welzijn het beste is.

Daarom moet men op God zijn afgestemd om Zijn geestkinderen het beste te kunnen helpen. Daarom spoort de kerk haar leden onder inspiratie van de Heer aan eerst bij zichzelf te rade te gaan, zich vervolgens tot hun gezin en familie en zich dan pas tot de kerk te wenden of een beroep op andere vrijwilligers of instanties te doen, ten einde de problemen van armoede, werkloosheid, honger, ziekte en verdriet te helpen oplossen.

Zij die niet door die zelfde inspiratie worden bewogen wenden zich in plaats daarvan tot de overheid. Een dergelijke door de mens ontworpen handelwijze, doet weinig goed vergeleken met de aanpak van de Heer en brengt de geestkinderen van onze hemelse Vader vaak grote schade toe, ook al waren de bedoelingen nog zo edel. Daarom, als u uw medemens zo goed mogelijk wilt helpen, moet u het eerste gebod voorop stellen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Een uniek soort vriendschap
Stem op deze column!