Hij heeft u beloofd voor altijd bij u te blijven en daarom zal voor eeuwig Zijn woord weerklinken voor u, want u bent door Hem geschapen, mede als een teken van Zijn tegen-woordigheid. Voor eeuwig zal de verbinding weer hersteld zijn tussen u en uw God en Schepper van eeuwigheid, want wij zijn door Hem voortgebrachte wezens. Voor eeuwig zal Zijn liefde zich aan u tonen want de zaligheid van alle mensen bestaat voor eeuwig daarin en kunnen zonder ophouden Zijn liefdeskracht ontvangen, en deze grote krachtsuitstraling komt mede tot uitdrukking door Zijn hedendaagse openbaringen, die in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ te vinden zijn.

Hij openbaard u dus Zelf het “Woord”. Via de Bijbel, Het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van Grote Waarde brengt Hij Zijn gedachten op u over en vindt u Zijn zaligheid in de hoop u tot een weerwoord aan te sporen, waardoor een geestelijke uitwisseling kan plaatsvinden tussen Vader en kind wat een celestiale sfeer te weeg zal bengen. Hoe volmaakter uw geestelijkenstaat, des te duidelijker zal Zijn stem weerklinken in uw hart, zodat u kunt verkeren in het zuiverste inzicht en in gelijke wil en gedachten als Hem. U bent dan in Zijn volmaaktheid innig met Hem verbonden.

Maar ook in een lagere staat van geestelijke rijpheid kan u Hem geestelijk waarnemen wanneer u de verbinding met Hem herstelt. Heel weinig mensen weten (vaak door eigen schuld) dat hun God en Schepper tot hen wil spreken, en dat zij van Hem kunnen vernemen als zij zouden leven naar Zijn wil. Heel weinig mensen ervaren het geluk van het direct aanspreken en binnengaan in een innige verhouding met Hem. En als hun medemensen hiervan horen is het voor hen ongeloofwaardig en zij maken hen belachelijk die hun hiervan vertellen.

Deze belofte wordt tevens door de meeste mensen verkeerd uitgelegd en daarom moet u het nooit aan een mens vragen. De enige weg die voor u heilzaam zal werken is de volgende: U leest het Boek van Mormon met het verlangen in uw hart de echte waarheid te willen weten en u vraagt in een nederig gebed aan uw hemelse Vader of het geen wat u leest waar is. Uw hemelse vader zal dan de waarheid ervan in uw hart bekend maken.

Het is namelijk nodig dat Zijn woord weer opnieuw op de aarde wordt gebracht want veel lijkt verloren te zijn gegaan. Dat God profeten kiest zoals Adam, Noach, Abraham of Mozes, maakt deel uit van zijn plan. Profeten leren ons namelijk over God en zijn bijzondere getuigen van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen openbaring of leiding van de Heer, verkondigen de wereld het (herstelde) evangelie en leggen Gods woord uit. Profeten ontvangen het priesterschap, ofwel het gezag om in de naam van God te spreken en te handelen en zijn kinderen te leiden. Mensen die de profeten volgen, ontvangen de zegeningen die God heeft beloofd. Onze huidige profeet is Thomas S. Monson.

Maar wie het evangelie en de profeten van God verwerpen, verspelen hun zegeningen en verwijderen zich van God. Wie de profeten verwerpen en/of zich niet aan hun belofte houden om God te volgen, bevinden zich in een staat die afval (afvalligheid) wordt genoemd. Hoewel veel van zijn kinderen Hem en zijn profeten herhaaldelijk hebben verworpen, blijft onze hemelse Vader zijn kinderen liefhebben en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.