De beginselen met betrekking tot onze verhouding tot anderen zijn soms moeilijker te leren en te gehoorzamen dan de beginselen betreffende onze persoonlijke rechtvaardigheid omdat niet alleen onze eigen gevoelens en opvattingen erbij betrokken zijn, maar ook die van iemand anders. En toch moeten wij, om de zegen van een gelukkige, liefhebbende relatie te ontvangen, de beginselen waarop deze gebaseerd is gehoorzamen. In het vijfde hoofdstuk van Efeziërs vinden wij het wellicht meest eenvoudig geformuleerde beginsel met betrekking tot de relatie in het huwelijk: Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, (Efeziërs 5:22-25.)

Het bestuderen van deze passage heeft ons geholpen drie erg belangrijke manieren om ons huwelijk te versterken, te begrijpen. Hoe leert een vrouw haar man achten en volgen als de Heer? Hoe leert een man zijn vrouw evenzeer lief te hebben als Christus zijn gemeente liefhad? Het antwoord op deze vragen ligt gedeeltelijk in het voorbeeld van Christus zelf: 1 Hij behandelt ons altijd met de grootste zorgzaamheid, 2 Hij kent ons, en 3 Hij heeft ons zijn leven lang gediend.

Als zij het voorbeeld van de Heiland volgen zullen man en vrouw elkaar met zorgzaamheid en hoffelijkheid behandelen, elkander goed leren kennen en elkander dienen of helpen. In een sfeer van wederzijdse attentheid, begrip en dienstbetoon openen mannen en vrouwen de weg voor de Heer om hun liefde voor elkaar en hun geluk als persoon en als gezin te vergroten.

Wij hebben ontdekt dat er bepaalde tijden zijn dat het bijzonder belangrijk is om zorgzaam, vol begrip, en hulpvaardig te zijn, bijvoorbeeld als er een sterfgeval in het gezin is, of als iemand in het gezin ziek is, of wanneer het gezin verhuist, of als de ander iets verkeerds gedaan heeft, of moe is of zich zorgen maakt, of als de ander een taak in de kerk vervullen moet, of als er bezoek is zowel op zondag, als tijdens vakanties en feestdagen.

De Heer speciaal vragen om hulp om elkaar ten volle te kunnen begrijpen en waarderen is absoluut noodzakelijk. Wij hebben ook gemerkt dat zo nu en dan samen, met een gebed in ons hart, onze patriarchale zegen, onze persoonlijke dagboeken of familiegeschiedenis te lezen erg nuttig is.

Oprechte pogingen om een nauwere band met elkanders familie te krijgen en ze beter te begrijpen kan ook meer wederzijds begrip brengen. In ons huwelijk hebben wij ontdekt dat de steeds toenemende verantwoordelijkheden voor kinderen, de dagelijkse arbeid en het vervullen van de roepingen in de kerk, gemakkelijk al onze tijd in beslag kunnen nemen. Tedere gevoelens en kleine hoffelijkheden kunnen dan gemakkelijk vermorzeld worden of opzij geduwd tenzij wij bewust samen ernaar streven regelmatig wat tijd voor onszelf uit te trekken. Onze wekelijkse planning helpt ons meer belangstelling te krijgen voor wat de ander doet. Het helpt ons te beseffen hoe belangrijk wij zijn voor elkaar en voor de kinderen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.