‘En indien gij in de put wordt geworpen, of in de handen van moordenaars valt, en het doodvonnis over u wordt geveld; indien gij in het diep wordt geworpen; indien de ziedende baren tegen u samenspannen; indien hevige winden uw vijand worden; indien de hemelen zwart worden en alle elementen zich verenigen om de weg te versperren; en bovenal, indien zelfs de kaken der hel wijd tegen u worden opengesperd, weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn.

     ‘De Zoon des Mensen is onder dat alles afgedaald. Zijt gij groter dan Hij? ‘Welnu, houd vol op uw weg, en het priesterschap zal met u blijven; want hun grenzen zijn vastgesteld, zij kunnen die niet overschrijden. Uw dagen zijn bekend en uw jaren zullen niet verminderd worden; daarom, vrees niet wat de mens kan doen, want God zal met u zijn tot in alle eeuwigheid.’ (LV 122:7-9.) Naar mijn idee is er geen beter antwoord op de vraag waarom beproevingen er zijn en wat we moeten doen met de woorden van de Heer zelf. Hij heeft voor ons beproevingen doorstaan waarvan we ons de verschrikking niet kunnen voorstellen.

     ‘Daarom gebied Ik u zich te bekeren — bekeer u, opdat Ik u niet sla met de roede van mijn mond, en met mijn verbolgenheid, en met mijn toorn, en uw lijden hevig zij — hoe hevig weet u niet, hoe intens weet u niet, ja, hoe zwaar te dragen weet u niet. ‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren;‘maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; welk lijden Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker niet behoefde te drinken, en kon terugdeinzen —‘niettemin, ere zij de Vader, en Ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen.’ (LV 19:15-19.)

U en ik hebben het geloof dat we boven beproevingen kunnen uitstijgen in het vertrouwen dat er ‘balsem in Gilead’ (Jeremia 8:22) is en dat de Heer heeft beloofd: ‘Ik zal u niet verlaten.’ (Zie Jozua 1:5.) Dat is wat ons en de mensen die we dienen volgens president Thomas S. Monson op de been houden in eenzame en welhaast ondraaglijke beproevingen. (Zie Thomas S. Monson, ‘Look to God and Live’, Ensign, mei 1998, pp. 52–54.)

Wanneer zware beproevingen zich aandienen, beschikt de heilige der laatste dagen over het geloof om ze goed te doorstaan, ongemerkt gevormd door de keren dat hij de reine liefde van Christus in praktijk bracht, en anderen diende en vergaf zoals de Heiland dat zou doen. Hij heeft een fundament van geloof gelegd door anderen net als de Heiland lief te hebben en namens Hem te dienen. Zijn geloof in Hem zette hem aan tot daden van naastenliefde en zullen hem de nodige hoop schenken.

Het is nooit te laat om het fundament van geloof te verstevigen. Er is altijd tijd. Met geloof in de Heiland kunt u zich bekeren en om vergeving smeken. U kunt iemand vergeving schenken. U kunt iemand bedanken. U kunt iemand dienen en verheffen. Dat kunt u doen waar u ook bent, en hoe eenzaam en verlaten u zich mogelijk ook voelt en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.